logo

Anoran tiedonantopolitiikka

Anoran hallitus on vahvistanut tämän tiedonantopolitiikan 22.1.2018.

Anora Oyj:n ("Anora") hallitus ("hallitus") on vahvistanut tämän Tiedonantopolitiikan 22.1.2018 ja se tulee voimaan sinä päivänä, kun yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Johdanto

Anora-konsernin emoyhtiön Anora Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki"). Anora noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan sääntelyä ja ohjeita sekä yhtiön sisäisiä politiikkoja ja ohjeita.

Tässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Anora listayhtiönä noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa ja kommunikoidessaan osakkeenomistajiensa ja muiden pääomamarkkinaosapuolten, median ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tämän tiedonantopolitiikan on hyväksynyt Anoran hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Keskeiset periaatteet

Anoran viestinnän keskeiset periaatteet ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja mahdollisimman pian saatavilla riittävä ja oikea tieto yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Taloudellinen raportointi

Yhtiö raportoi taloudelliset tietonsa ja tunnuslukunsa konsernitasolla sekä Anoran raportoitavien liiketoimintasegmenttien osalta. Anora julkaisee säännöllisesti tietoa tuloksesta, taseesta ja taloudellisesta asemasta, tulevaisuudennäkymistä ja muista vastaavista asioista ja näiden kehityksestä ensisijaisesti tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa (H1) sekä osavuosikatsauksissa (Q1 ja Q3). Näiden lisäksi Anora julkistaa vuosikatsauksen, joka tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi sisältää myös selvityksen yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Anora julkaisee taloudelliset raportit ennalta pörssitiedotetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Tulevaisuudennäkymät

Anora esittää arvion yhtiön tulevaisuudennäkymistä ja, jos hallitus niin päättää mahdollisen tulosohjauksen tilinpäätöstiedotteessa, hallituksen toimintakertomuksessa, puolivuotiskatsauksessa ja osavuosikatsauksissa. Anora esittää arvion yhtiön tulevaan kehitykseen vaikuttavista avaintekijöistä ja riskeistä tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa ja osavuosikatsauksissa.

Tulosvaroitukset

Anora seuraa jatkuvasti konsernin taloudellista tulosta, asemaa sekä sen tulevaisuudennäkymiä. Tulosvaroitus julkistetaan mahdollisimman pian pörssitiedotteena, kun yhtiö perusteellisesti olettaa, että Anoran tulos tai taloudellisen aseman kehitys on odotettua heikompi tai parempi tai poikkeaa aikaisemmin julkistetusta arviosta, ja poikkeamalla on todennäköisesti huomattava vaikutus Anoran rahoitusvälineiden hintaan.

Anoran julkaisemat tiedotteet

Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteella julkistetaan tietoa tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joilla Anora uskoo olevan todennäköisesti huomattava vaikutus Anoran osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden hintaan. Pörssitiedotetta käytetään myös sellaisen sääntelyn piirissä olevan tiedon julkistamiseen, jonka julkaisemista edellytetään pörssitiedotteena (kuten johdon liiketoimet, yhtiökokouskutsut ja yhtiökokouspäätökset), vaikka tällaiset tiedotteet eivät yleensä sisällä hintaan vaikuttavaa tietoa.

Seuraavat tapahtumat, jos ne ovat Anoran kannalta merkittäviä, katsotaan Anorassa yleensä hintaan vaikuttavaksi:

  • Muutokset Anoran tuloksessa ja taloudellisessa asemassa

  • Strategia ja sen muutokset

  • Sulautumiset, jakautumiset ja muut Anoraa koskevat yritysjärjestelyt sekä muut sopimusjärjestelyt

  • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt

  • Uudelleenjärjestelyohjelmat tai tuloksen parantamiseen liittyvät ohjelmat

  • Oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset

  • Anoran osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden annit, julkiset ostotarjoukset, osakkeiden jakamiset (split) tai muut muutokset osakkeiden määrässä

Tiedonantovelvollisuus ohjaa yleisesti pörssitiedotteen julkaisemiseen liittyvää arviointia ja päätöksen tekemistä. Tämä arvio tehdään samanaikaisesti mahdollisesti asiankuuluvaan tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytysten arviointiprosessin kautta.

Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä on määritelty edellä mainittujen lisäksi muita pörssitiedotteina tiedotettavia asioita. Arvioitaessa tarvetta julkaista pörssitiedote kiinnitetään huomiota siihen, onko vastaavista seikoista aiemmin tiedotettu pörssitiedotteella tai onko vastaavanlaisella tiedolla aiemmin ollut huomattavaa vaikutusta rahoitusvälineen hintaan.

Lehdistötiedotteet

Yhtiö kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedottamiselle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median ja yhtiön sidosryhmien keskuudessa ja paikallisia uutisia.

Anora julkaisee lehdistötiedotteina muun muassa kutsut tulosjulkistuksiin ja pääomamarkkinapäiviin.

Hiljainen jakso

Anora noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistuksia. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä anna haastatteluita tai kommentoi konsernin taloudellista tilaa tai yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat luettavissa yhtiön verkkosivujen sijoittajakalenterista.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Anora julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja haastattelujen antamisesta päätetään tapauskohtaisesti, rajoittaen viestintä kuitenkin vain olennaiseen tapahtumaan.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet ja lausunnonantajat

Anora pyrkii aktiivisesti tapaamaan pääomamarkkinoiden ja median edustajia, ja vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Yhtiön taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä kommentoivat yhtiön toimitusjohtaja (CEO) ja talousjohtaja (CFO). Liiketoiminta-alueiden johtajat sekä asiantuntijat voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti.

Yhtiön talousjohtaja vastaa sijoittajasuhteista. Anoran sijoittajasuhdetoiminto valmistelee ja koordinoi kaikki osakkeenomistajille, sijoittajille ja analyytikoille suunnatut tilaisuudet ja esitykset sekä vastaa taloudellisten raporttien ja pörssitiedotteiden valmisteluista. Sijoittajasuhdetoiminto käsittelee osakkeenomistajilta, sijoittajilta ja analyytikoilta tulleet kyselyt ja kommentoi yhtiön toimintaa ja kehitystä tarvittaessa.

Anora tapaa säännöllisesti sijoittajia ja analyytikoita roadshow-tilaisuuksissa, one-on-one-tapaamisissa, pääomamarkkina-tilaisuudessa ja seminaareissa. Tapaamisiin osallistuvat ensisijaisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja/-päällikkö tai viestintäjohtaja. Myös muita Anoran edustajia voi osallistua sijoittajatapaamisiin yhdessä edellä mainittujen henkilöiden kanssa. Kaikki lausunnot yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina.

Konsernin mediasuhteista sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen viestintäpolitiikan noudattamisesta vastaa yhtiön viestintäjohtaja. Lehdistötiedotteita koordinoi, julkaisee ja jakelee yhtiön konserniviestintäosasto. Konsernin viestintäosasto sekä liiketoimintayksiköt koordinoivat ja käsittelevät kaikki tiedotusvälineiltä tulevat kyselyt, ja toimivat lausunnonantajina.

Kriisitilanteet

Anoralla on kriisiviestintäohje yhtiön johdolle, työntekijöille ja muille sidosryhmille kriisin sattuessa.

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja ja/tai viestintäjohtaja. Tilanteesta riippuen viestintää voidaan keskittää nimettyjen henkilöiden hoidettavaksi. Kriisiviestinnässä korostuvat julkistettavien tietojen oikeellisuuden ja laadun varmistaminen, rehellisyys ja nopeus.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Anora ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa liikkuvia huhuja, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita, ellei se ole välttämätöntä selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi silloin kun virheellisillä tiedoilla todennäköisesti on huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Mikäli huhu koskee lykkäyksen kohteena ollutta sisäpiiritietoa yksitulkintaisesti ja mikäli tieto on niin täsmällistä, että sen säilymistä luottamuksellisena ei voi enää taata, yhtiö julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

Tiedonjakelukanavat ja kielet

Anora verkkosivut (www.anora.com/fi) ovat pääasiallinen ja tärkein viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille. Anoran tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja kattavaa tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä. Yhtiö asettaa myös sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville verkkosivuilleen. Sijoittajatapaamisissa ja -esityksissä käytettävä materiaali voi olla saatavilla vain englanninkielisenä.

Anoran pörssitiedotteet julkaistaan Nasdaq Helsingin kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Lehdistötiedotteet julkaistaan keskeisille tiedotusvälineille ja yhtiön verkkosivuilla. Tiedotteet arkistoidaan verkkosivuilla 5 vuoden ajaksi ja taloudelliset ja muut säännölliset raportit 10 vuoden ajaksi.

Anoran tiedotteita voi tilata yhtiön verkkosivuilta.

Anora hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään ja yhtiön edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa. Sosiaalinen media ei ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon julkistamisen osalta.

Anoran virallinen raportointikieli on suomi. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedotteet julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi ja tarpeen mukaan muilla kielillä.

Sisäpiiriohje

Anora noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR:n vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, sekä Finanssivalvonnan ohjeita ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Anoralla on käytössä myös hallituksen hyväksymä Anoran Sisäpiirisohje, jossa käsitellään sisäpiiritiedon käsittelyä Anorassa ja julkistamisen lykkäämiseen liittyviä periaatteita.

Poikkeamat

Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa yhtiöllä on oikeus yksittäisissä tapauksissa, painavista syistä johtuen, poiketa tästä tiedonantopolitiikasta, jolloin poikkeamista päättää yhtiön toimitusjohtaja.