logo
forest
forest
24.03.2022 - 08:00

Alkoholijuomatehtaalla 1 500 jalkapallokenttää hiilinielua: Anora laski Rajamäen metsäomistusten hiilinielukapasiteetin

Pohjoismaiden johtava juomayhtiö Anora (aiemmin Altia) omistaa metsää Rajamäen alkoholijuomatehtaan ympäristössä. Alue vastaa kooltaan 1 500 jalkapallokenttää. Omistusten tarkoitus on tehtaan käyttämän pohjaveden suojelu: puhdasta pohjavettä käytetään tuotteisiin sellaisenaan. Alueen kapasiteetti hiilivarastona laskettiin ja Anora teetti uuden metsänhoitosuunnitelman, jonka avulla hiilen määrää puustossa ja maaperässä kasvatetaan pitkäjänteisesti. Anora pyrkii hiilineutraaliin tuotantoon.

Anora (aiemmin Altia) laski omistamansa metsäalueen hiilinielukapasiteetin ja teki uuden metsänhoitosuunnitelman, jota noudattamalla pyritään säilyttämään ja kasvattamaan alueen puuston ja maaperän sitoman hiilen määrää. Kasvaessaan puusto sitoo ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi sekä itse puustossa että maaperässä. Metsäalueiden on arvioitu sitovan ja varastoivan noin neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä.

Anoran metsät sijaitsevat Hyvinkään ja Nurmijärven alueella ja valtaosa niistä on hiekkapohjaisilla pohjavesialueilla, josta vettä suodattuu maa-aineksen läpi pohjavedeksi. Metsäomistus liittyykin vahvasti pohjavesialueen suojeluun. Anoran tuotteisiin käytetään käsittelemätöntä pohjavettä ja metsä- ja suoalueen säilyminen puhtaana on ensiarvoisen tärkeää.

Metsäalue sisältää pääosin pohjavesialuetta ja sen lisäksi suojeluohjelma-alueita ja luonnonsuojelualueita. Alueeseen kuuluu huomattava määrä yli satavuotiaita metsiä; vanhimmat puut ovat 140-vuotiaita ja alue sisältää mm. suojeltuja soita ja muinaisrantaa.

Alueen hiilivarasto on 827 320 tonnia, josta noin 80 % on sitoutunut maaperään ja 20 % puustoon. Metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hiilivarasto säilyy ja kasvaa noin prosentilla vuoteen 2041 mennessä.

”Tähtäämme hiilineutraaliin omaan tuotantoon ja olemme jo hyvällä matkalla sitä kohti. Kiertotalouteen perustuva tislaamo ja sen oma biovoimalaitos ovat pudottaneet tuotantomme hiilipäästöjä jo 58 % vuodesta 2014. Sen lisäksi haemme päästövähennyksiä tarkastelemalla toimintaamme joka kulmasta – Rajamäen metsien hiilitaseen mittaaminen ja suunniteltu kasvattaminen on osa tätä työtä”, kertoo Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck.

Hiilitasetta kasvatetaan eri menetelmillä

Hiilitaseen kasvattamisessa käytetään useita eri menetelmiä. Hakkuita suunnataan sopiviin kohteisiin ja esim. kangasmailla uudistaminen tehdään pienimuotoisesti käyttäen esimerkiksi pienaukko- ja poimintahakkuita uudistaessa. Yläharvennus ja kiertoajan pidentäminen ovat hyviä menetelmiä. Avohakkuuta voi käyttää jonkin verran kangasmailla huolehtien riittävistä suojavyöhykkeistä erityisesti vesistöihin ja ojiin. Turvemailla siirrytään kokonaan eroon avohakkuista, ja suositaan poimintahakkuita ja pienaukkohakkuita kuusikoissa ja kaistalehakkuita ja poimintahakkuita männiköissä.

Maanmuokkauksessa suositaan menetelmiä, joissa paljastetaan mahdollisimman vähän maaperää. Turvemailla maanmuokkausta vältetään.