logo
13.05.2020 - 17:00

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj Pörssitiedote 13.5.2020 klo 17.00

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.6.2020 klo 16.00, Altian pääkonttorilla, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

Koronaviruspandemiasta johtuen Altia on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään vain, jos henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan pitää Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Altia kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä ja/tai käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiölle yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista, ja Altia tulee julkaisemaan toimitusjohtajan videoidun katsauksen internetsivuillaan yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua, eikä jaettavia tuotelahjoja. Erikoisjärjestelyt selostetaan tarkemmin kutsun kohdassa D.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus, sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

  • Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Katsaus palkitsemisesta vuonna 2019 sekä vastuullisuusraportin esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2019 tilinpäätöksen mukaan 96 936 582,11euroa, joka sisältää tilikauden voiton 38 585 786,54 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.6.2020.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

Palkitsemispolitiikka on julkaistu pörssitiedotteella ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteesta www.altiagroup.fi/sijoittajat.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen jäsen sekä virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla osoitteessa www. altiagroup.fi/sijoittajat.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäistä lausetta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi asetetaan kahdeksan jäsentä nykyisen seitsemän jäsenen sijasta. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäinen lause kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen 4 § säilyy muuttumattomana.

Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta. Yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus;2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;5. palkitsemisraportin vahvistamisesta;6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava:

1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksenjäsenet;2. tilintarkastaja;

käsiteltävä:

1. osakkaiden osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti mahdollisesti esittämät asiat; sekä2. kokouskutsussa mainitut muut asiat.”

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 360 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai osakesäästöohjelmien toteuttamiseksi. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen 2 kohdan mukaan nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä (”Määräytymispäivä”) suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2 kohtaa muutetaan siten, että Määräytymispäivä on jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäinen pankkipäivä nykyisen Määräytymispäivän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän sijaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteesta www.altiagroup.fi/sijoittajat.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Altia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat. Altia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla mainituilla internetsivuilla. Lisäksi yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla mainituilla internetsivuilla osana vuosikertomusta. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.6.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.6.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <a href="https://altiagroup.com/fi/sijoittajat">www.altiagroup.fi/sijoittajat</a>;

  • sähköpostitse osoitteeseen <a href="mailto:investor.relations@altiagroup.com">investor.relations@altiagroup.com</a>

  • puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai

  • kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja mahdollisen asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä on jäljempänä kutsun kohdassa D.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Kaikkia osakkeenomistajia ja asiamiehiä kehotetaan äänestämään ennakkoon tai käyttämään äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa Altian tarjoamaa valtakirjapalvelua käyttäen. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä ja Altian tarjoamasta valtakirjapalvelusta on jäljempänä kutsun kohdassa D.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 140 485 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

D. Erikoisjärjestelyt viranomaismääräysten noudattamiseksi

Altia kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä ja/tai käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla (yksityiskohtaiset ohjeet alla). Osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon tai hyödyntämällä yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen yllä kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.

Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua, eikä jaettavia tuotelahjoja. Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä rajataan minimiin. Altia julkistaa yhtiön internetsivuilla toimitusjohtajan videokatsauksen kokouksen jälkeen.

Ikä- tai sairaustilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 päivää ennen yhtiökokousta, sekä henkilöitä, joilla on flunssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti.

1. Ohjeet suoran verkkolähetyksen seuraamiseksi

Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat. Yhtiökokousta vain verkkolähetyksen kautta seuraavaa osakkeenomistajaa ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä lähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä äänestää (paitsi asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon). Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 13.5.-1.6.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehensä välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavia tilinhoitajayhteisöjä tai muita asiamiehiä pyydetään toimittamaan edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet ja selvitys edustamisoikeudestaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com 1.6.2020 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan äänestämiseksi ennakkoon.

3. Valtakirjapalvelu

Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa yhtiön lakimiehen Heini Moilasen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan hyödyntämällä yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.

Valtakirjamallit äänestysohjeineen ja tarkemmat valtakirjapalvelua koskevat ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki viimeistään 1.6.2020 klo 16.00 mennessä.

4. Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiölle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin tai kysymyksiin vastataan muulla tavoin. Mahdolliset kysymykset tulisi toimittaa käyttämällä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat saatavilla olevaa nettilomaketta viimeistään 28.5.2020 klo 16.00.

Altia tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa Suomen viranomaisten ohjeita sekä päivittää tässä kutsussa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan yhtiön internetsivua www.altiagroup.fi/sijoittajat mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

Helsingissä 13.5.2020

ALTIA OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen