logo
16.04.2019 - 09:30

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj Pörssitiedote 16.4.2019 klo 9.30

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 16.00, Kaapelitehdas, Tammasaarenlaituri 5, sisäänkäynti M1, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Hallituksen puheenjohtajan katsaus palkitsemisesta vuonna 2018

  • Toimitusjohtajan katsaus, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin esittämisen

  • Tilintarkastajan esitys tilintarkastuskertomuksesta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084 125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Anette Rosengren, B. Sc. Marketing and Marketing Management, syntynyt 1966, Ruotsin kansalainen, on tehnyt merkittävän uran nopeasti liikkuvien kulutushyödykkeiden toimialalla (FMCG) sekä Ruotsissa että Pohjoismaiden ulkopuolella. Hänellä on myös laaja kokemus organisaatioiden ja brändien johtamisesta liiketoiminnan muutostilanteissa. Rosengren on tällä hetkellä hallituksen jäsen Greenfood Groupissa. Rosengren on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Annikka Hurme on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla osoitteessa www. altiagroup.fi/sijoittajat.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Altia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat. Altia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla. Yhtiön vastuullisuusraportti on julkaistu osana vuosikertomusta. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.5.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.5.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <a href="https://altiagroup.com/fi/sijoittajat" target="_blank">www.altiagroup.fi/sijoittajat</a>;

  • sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com

  • puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai

  • kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.5.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 140 485 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 15.4.2019

ALTIA OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Niina Ala-Luopa, viestintä, puh. 0400 728 957

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi