logo
25.02.2021 - 08:35

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Altia Oyj Pörssitiedote 25.2.2021 klo 8:35

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.3.2021 klo 13.00 Altian pääkonttorilla, Kaapeliaukio 1, 00180, Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä. Ohjeita osakkeenomistajille löytyy tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön johto ei osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiö julkaisee toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan esitykset internetsivuillaan noin 4.3.2021.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (667/2020) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, sekä yhtiökokouksen pitämiseksi ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset osallistumismahdollisuudet, samalla varmistaen viranomaisten asettamien kulloinkin voimassa olevien rajoitusten noudattaminen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinonen on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Thomas Heinonen. Mikäli Thomas Heinonen on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen mukaisesti.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 25.2.2021 julkaistu vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 87 630 619,27 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 5 873 094,86 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2021.

Edellä mainitun tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi hallitus ehdottaa tämän yhtiökokouskutsun asialistan kohdassa 16, että Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annettu valtuutus päättää ylimääräisen osingon maksamisesta uusitaan.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 2. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 25.2.2021 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat saatavilla oleva palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

- 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

- 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

- 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset koskevat Altia Oyj:n hallituksen toimikautta, joka päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcus ASA:n sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Leinonen, Tiina Lencioni, Jyrki Mäki-Kala, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi ehdotettujen hallituksen jäsenten Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcus ASA:n sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan. Ehdollisesti hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020 valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanopäivänä ja päättyy yhdistyneen yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingosta

Tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi, kuten hallitus ehdottaa tämän yhtiökokouskutsun asiakohdassa 8, hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous uusii Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen päättää ylimääräisen osingon maksamisesta.

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen hyväksymisestä päättämisen yhteydessä, Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä, enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa), yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei ole tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä päättänyt ylimääräisen osingon maksamisesta.

Näin ollen, koska edellä mainittu valtuutus muuten päättyisi varsinaisessa yhtiökokouksessa, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutus uusitaan siten, että hallitus valtuutetaan päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta samalla määrällä ja samoin ehdoin kuin 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetyssä valtuutuksessa.

Selkeyden vuoksi, tämä valtuutus korvaisi 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetyn vastaavan valtuutuksen ja se on tilikaudelta 2020 maksettavan 0,35 euroa osakkeelta osingon lisäksi, kuten asiakohdassa 8 on mainittu.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Altia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat. Altia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on yhdessä palkitsemisraportin ja varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla mainituilla internetsivuilla. Lisäksi yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla mainituilla internetsivuilla osana vuosikertomusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi olla kokouksessa paikan päällä läsnä. Kokouksesta ei järjestetä suoraa verkkolähetystä, eikä kokouksesta julkaista tallennetta. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä alla kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 3.3.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 15.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen antamatta ennakkoääniä ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot, kuten nimensä, henkilö-/Y-tunnus, sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien tai edustajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja siitä, miten Altia Oyj käsittelee henkilötietoja, on Altia Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista alkaen 3.3.2021 klo 16.00 ja päättyen 15.3.2021 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivujen kautta www.altiagroup.com/fi/sijoittajat

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai asiamiehen vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköistä äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat 3.3.2021 klo 16.00 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoääniä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot saadaan ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat ennen ennakkoäänestyksen alkua. Lisätietoja saa myös ilmoittautumisajan kuluessa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00 ja 12.00 välillä sekä klo 13.00 ja 16.00 välillä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee myös äänestää ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla

osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeus voidaan myös osoittaa käyttäen suomi.fi valtuutuspalvelua, joka on saatavilla sähköisessä ilmoittautumispalvelussa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään 3.3.2021 klo 16.00. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitteenä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 15.3.2021 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta ja hän voi esittää vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänien toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että ne sisältävät edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee tilapäisesti rekisteröidä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset vastaehdotukset tulee olla toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com viimeistään 2.3.2021 kello 16.00 mennessä. Osakkeenomistajien on vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä esitettävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja edustaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään 3.3.2021 klo 16.00.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin liittyviä kysymyksiä sähköisen äänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com viimeistään 8.3.2021 kello 14.00 mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään 11.3.2021 mennessä. Edellytyksenä kysymysten tai vastaehdotusten esittämisille on se, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden tuottama äänimäärä on 36 140 485 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2021

ALTIA OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021