logo
19.04.2018 - 15:00

Altia Oyj: Lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Altia Oyj Pörssitiedote 19.4.2018 kello 15:00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, OSAKSI TAI KOKONAAN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN TASAVALLAN HONG KONGIN ERITYISHALLINTOALUEILLA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Altia Oyj: Lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Viitaten Altia Oyj:n ("Altia" tai "Yhtiö") 12.3.2018 julkaisemaan esitteeseen ja Yhtiön 22.3.2018 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien lopputulosta Altian listautumisannissa, joka sisältää Suomen valtion yhteensä 23 000 000 olemassa olevan osakkeen osakemyynnin (sisältäen lisäosakeoption) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Altian vakituisille työntekijöille tarjotut yhteensä 180 485 uutta Altian osaketta ("Listautumisanti"), Altia on vastaanottanut tiedon, että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ("Nordea") on tänään päättänyt käyttää Suomen valtion myöntämän lisäosakeoption osittain, ja Altian osakekurssin kehityksen johdosta Nordea on päättänyt keskeyttää vakauttamisajan.

Nordea ostaa Suomen valtiolta 2 862 519 Yhtiön osaketta Listautumisannin yhteydessä sovitun lisäosakeoption mukaisesti. Suomen valtio oli Listautumisannin yhteydessä myöntänyt Nordealle option ostaa enintään 3 000 000 Yhtiön osaketta Listautumisannin merkintähintaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi.

Yhtiö tiedotti 4.4.2018, että Nordea on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Nasdaq Helsingissä 23.3.2018 Listautumisannin myyntihinnalla eli 7,50 euroa osakkeelta. Tämän jälkeen Nordea ei ole suorittanut vakauttamistoimenpiteitä.

Suomen valtio on myynyt Listautumisannissa yhteensä 22 862 519 Yhtiön osaketta, mukaan lukien lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt osakkeet. Suomen valtio omistaa lisäosakeoption käyttämisen jälkeen 13 097 481 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 36,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Altia Oyj

Lisätietoja

Pekka Tennilä, toimitusjohtajaTua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet

Lisätietopyynnöt viestinnän kautta:

Viestintäjohtaja Petra Gräsbeck, puh. +358 40 767 0867

Viestintäpäällikkö Niina Ala-Luopa, puh. +358 400 728 957

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

www.altiagroup.com

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee omia sekä päämiestuotteita. Yhtiöllä on tuotantoa myös Cognacissa Ranskassa. Lisäksi Altia vie alkoholijuomia noin 30 maahan, jotka sijaitsevat pääosin Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia pääbrändejä ovat Koskenkorva, Chill out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Altian vuoden 2017 liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa ja Yhtiössä työskentelee noin 700 ammattilaista. Altia haluaa kannustaa modernia ja vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.com.

VASTUUNRAJOITUS

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Altia Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) (”Listautuminen”) yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (”Nordea”), Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) (Nordea, Carnegie ja OP yhdessä ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Nordea, Carnegie ja OP toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Nordea, Carnegie ja OP eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, ”Esitedirektiivi”) (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai pääjärjestäjälle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö eikä kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tässä asiakirjassa esitetyt tietyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua.