logo
13.02.2020 - 08:35

Altia Oyj: Uusi ansaintajakso osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Altian johdolle ja avainhenkilöille

Altia Oyj Pörssitiedote 13.2.2020 klo 8.35

Uusi ansaintajakso osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Altian johdolle ja avainhenkilöille

Altia Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Altia-konsernin johdolle ja avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmä perustettiin ja tiedotettiin alunperin helmikuussa 2019.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressit Altian osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Altian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Altian arvokkaimpien avainresurssien sitouttaminen.

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista (performance share plan, PSP), joista kukin sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen on kulloinkin ehdollinen hallituksen erilliselle päätökselle.

Toinen ohjelma

Järjestelmän toinen ohjelma, PSP 2020-2022, alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Altia Oyj:n listattuina osakkeina.

Toiseen, PSP 2020 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Altian osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen kehitykseen sekä Altian osakekohtaiseen tulokseen (EPS).

PSP 2020-2022 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 25 henkilöä.

Jos PSP 2020-2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 271 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

PSP 2020-2022 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 2,3 miljoonaa euroa.

Osallistujalle muuttuvien palkitsemisjärjestelmien nojalla yksittäisenä vuonna maksettavien palkkioiden yhteisarvo, mukaan lukien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sekä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, ei saa ylittää 120 prosenttia osallistujan kiinteästä bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Mikäli osallistujan työsuhde Altia-konserniin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Muita ehtoja

Altia soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan netto-osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Altiassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

ALTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Merja Kaukonen, johdon assistentti, puh. 040 540 0592

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi