logo
28.04.2021 - 08:30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Altia Oyj  Pörssitiedote  28.4.2021 klo 8:30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsauksesta. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat

Tammi–maaliskuu 2021 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2020

  • Raportoitu liikevaihto oli 71,7 (68,2) miljoonaa euroa

  • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuodesta

  • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 23,0 (23,8) miljoonaa euroa

  • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 24,2 (22,0) miljoonaa euroa

  • Altia Industrialin liikevaihto oli 24,5 (22,4) miljoonaa euroa

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,7 (5,5) miljoonaa euroa, 10,8 (8,1) prosenttia liikevaihdosta

  • Käyttökate oli 4,6 (5,4) miljoonaa euroa, 6,4 (8,0) prosenttia liikevaihdosta

  • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat-3,2 miljoonaa euroa ja liittyivät Altian ja Arcuksen väliseen sulautumissuunnitelmaan

  • Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 0,2 (1,1)

  • Altia on päättänyt julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden takia.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelta ensimmäiseltä (Q1) ja yhdeksältä ensimmäiseltä (Q3) kuukaudelta. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 13. Katso tärkeitä tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille kohdassa ”Tärkeää tietoa” liitteen sivulla 12.

AVAINLUVUT

Q1 21 Q1 20 2020
Liikevaihto, miljoonaa euroa 71,7 68,2 342,4
Vertailukelpoinen käyttökate, miljoonaa euroa 7,7 5,5 52,4
%:ia liikevaihdosta 10,8 8,1 15,3
Käyttökate, miljoonaa euroa 4,6 5,4 40,3
Vertailukelpoinen liiketulos, miljoonaa euroa 3,9 1,1 35,0
%:ia liikevaihdosta 5,4 1,6 10,2
Liiketulos, miljoonaa euroa 0,7 1,0 22,9
Tilikauden tulos, miljoonaa euroa 0,7 1,3 17,8
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,04 0,49
Liiketoiminnan nettorahavirta, miljoonaa euroa -0,3 -15,4 56,1
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 0,2 1,1 -0.1
Henkilöstö keskimäärin 640 642 650

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olen iloinen voidessani kertoa, että vuoden alku on ollut meille erinomainen. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen tuloksemme oli vakaa. Altian ja Arcuksen yhdistyminen etenee hyvässä yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa. Koronaviruspandemian aikana olemme keskittyneet henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Kiitos koko toimitusketjun yhteisten panostusten olemme kyenneet jatkamaan toimintaamme ilman merkittäviä viiveitä. Monopolikanavissa olemme vahvistaneet edelleen brändejämme digitalisaation avulla ja tuoneet kiinnostavia uutuuksia kasvaviin tuotekategorioihin. Haluankin kiittää koko henkilöstöämme vahvasta panoksesta ja tuloksellisesta työstä näinä poikkeuksellisina aikoina.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Altian liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Scandinavia-segmentissä liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kasvua vauhditti vahva myynti monopoleissa, joka tasapainotti anniskelumyynnin laskun vaikutusta. Kasvu oli voimakkainta väkevissä alkoholijuomissa. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutus näkyi selvemmin Finland & Exports -segmentissä. Liikevaihto laski, kun myynti väheni merkittävästi matkustaja- ja anniskelumyynnissä. Suomessa myynti kuitenkin kasvoi vahvan monopolimyynnin ansiosta. Pääsiäisen ajoituksella oli positiivinen vaikutus kuluttajamyyntiin molemmissa kuluttajasegmenteissä. Altia Industrial -segmentin myynti ylitti odotuksemme: kasvua tuli kaikissa teollisten tuotteiden kategorioissa.Kannattavuutemme parani ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta: vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5,5 miljoonasta eurosta 7,7 miljoonaan euroon. Kannattavuuden vahvaa kehitystä vauhdittivat Scandinavia- ja Finland & Exports -kuluttajatuotesegmentit, joissa suotuisa kanava- ja tuotevalikoima sekä tuottojohtamisen hankkeet toivat hyviä tuloksia. Scandinavia-segmentin vahvaa tulosta tukivat myös suotuisat valuuttakurssit. Kauden raportoituun tulokseen vaikuttivat Altian ja Arcuksen suunniteltuun yhdistymiseen liittyvät kulut, jotka kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.Taloudellinen tilanteemme vahvistui ensimmäisen neljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirran parantuessa. Se oli seurausta nettokäyttöpääoman hyvästä kehityksestä.

Vastuullisuustiekartassamme olemme asettaneet tavoitteeksi pakkaustemme hiilijalanjäljen merkittävän pienentämisen ja pakkausten sataprosenttisen kierrätettävyyden. Rajamäen tehtaallamme otettiin ensimmäisellä neljänneksellä käyttöön uusi hanapakkauslinja, joka mahdollistaa innovatiivisten pakkausten lanseerauksen ja jonka ansiosta voimme ainoana pohjoismaisena tuottajana valmistaa täysin kierrätettäviä viinien hanapakkauksia. Lisäksi otimme ensimmäisenä pohjoismaisena viinien ja alkoholijuomien valmistajana käyttöön kokonaan kierrätysmuovista valmistetut PET-pullot esimerkiksi Chill Out -brändillemme.

Vuonna 2021 tavoitteenamme on merkittävä strateginen virstanpylväs: Altian ja Arcuksen sulautumisen myötä syntyy Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhtiön nimeksi tulee Anora Group. Sulautumisen hyväksymisprosessi etenee hyvässä yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Kuten tiedotimme 15.4.2021, sulautumisen täytäntöönpano voi viivästyä vuoden 2021 syksyyn, koska sitova sopimus kilpailuviranomaisten edellyttämien brändien myynneistä tulee solmia ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Altian yhtiökokous pidettiin maaliskuussa 2021. Yhtiökokous päätti Altian hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti myös uusia hallituksen valtuutuksen päättää ylimääräisestä osingosta (0,40 euroa osakkeelta), joka maksetaan juuri ennen Altian ja Arcuksen sulautumista.

Toimintaympäristön elpymisen ennustaminen on vaikeaa. Elpyminen riippuu pitkälti koronaviruspandemian kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi ennustettavuus koko vuodelle 2021 on heikko, ja olemme päättäneet julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta emme ohjeistusta vuodelle 2021.”

Näkymät vuodelle 2021

Markkinanäkymät

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.  

Koronavirustilanteen päivitys: Altian juomamyyntikanavista COVID-19-määräykset rajoittavat matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin kanavia tai estävät niiden toiminnan. Näiden kanavien elpyminen riippuu hallitusten asettamien rajoitusten tasosta ja laajuudesta sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Elpymisen kestoa on vaikea arvioida, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavan mukaan. Talouden ja toimintaympäristön epävarmuus on suurta, ja talouden hidastumisen riski on todellinen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. Myös pääsiäisen ajoittuminen vaikuttaa myyntiin ja kannattavuuteen. Vuonna 2021 pääsiäisen sisäänmyynti ajoittui ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Lyhyen aikavälin ohjeistus

Altia on päättänyt julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden takia. Lyhyen aikavälin näkymät ovat samat kuin 25.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla COVID-19:n odotetaan vaikuttavan matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Kanavien painottumisen monopolimarkkinoille odotetaan jatkuvan niin kauan kuin matkustajamyyntiä ja anniskelumyyntiä rajoitetaan. Tilanteen odotetaan vakautuvan aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Altia Industrial -segmentissä COVID-19:n odotetaan vaikuttavan edelleen merkittävästi sopimusvalmistukseen ja teollisiin tuotteisiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tuontietanolin hintojen nousu aiheuttaa paineita teknisen etanolin katteisiin. Ohran hinta on noussut tämän vuoden alussa, ja hintatason odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2020, kunnes uusi sato valmistuu.

Toimintaympäristön elpyminen riippuu pitkälti koronaviruspandemian kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista.

Lisätietoja:Pekka Tennilä, toimitusjohtajaJuhana Jokinen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulospresentaatio:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja Juhana Jokinen esittelevät katsauksen 28.4.2021 klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 988 958 12#

Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta. Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä Altian verkkosivuilta osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat Tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä