logo
22.03.2018 - 14:55

Altia Oyj:n listautumisen yhteydessä tarjotut osakkeet ylimerkittiin ja lopullinen merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta

Altia Oyj Pörssitiedote 22.3.2018 kello 14.55

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Altia Oyj:n listautumisen yhteydessä tarjotut osakkeet ylimerkittiin ja lopullinen merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta

Altia Oyj:n (”Altia” tai ”Yhtiö”) hallitus on yhdessä Suomen valtion (”Myyjä”) kanssa tänään tehnyt päätöksen Altian listautumisen toteuttamisesta. Myyjä on päättänyt myydä enimmäismäärän Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä) alustavasti ostettavaksi tarjotuista osakkeista (”Myyntiosakkeet”). Myyntiosakkeiden merkintähinta on asetettu 7,50 euroon Myyntiosakkeelta Osakemyynnissä, ja 6,75 euroon Henkilöstöosakkeelta Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä). Yhtiön markkina-arvo listautumisen jälkeen on noin 271,1 miljoonaa euroa. Osakemyynti herätti vahvaa kiinnostusta ja osakkeet ylimerkittiin selvästi. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) prelistalla arviolta 23.3.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 27.3.2018 (”Listautuminen”). Henkilöstöosakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 28.3.2018.

Myyjä myy yhteensä 20 000 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”) ja institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”) (Yleisömyynti ja Instituutiomyynti yhdessä ”Osakemyynti”). Lisäksi Yhtiö laskee liikkeeseen 180 485 uutta Yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet”) Altian Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville vakituisille työntekijöille ja Altian johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

6 000 000 Myyntiosaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa Yleisömyynnissä ja 17 000 000 Myyntiosaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Instituutiomyynnissä olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Yleisömyynnissä tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään Yleisömyynnin ehtojen mukaisesti kokonaan 200 Myyntiosakkeeseen saakka ja tämän jälkeen 57,3 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Yleisömyynnissä merkintäsitoumuksen antoi yhteensä noin 16 500 sijoittajaa.

Henkilöstöannissa Altia laskee liikkeeseen 180 485 Henkilöstöosaketta merkintäsitoumuksen merkintäaikana tehneille Altian Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville vakituisille työntekijöille, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Altiaan merkintäajan päättymisen hetkellä ja Altian johtoryhmän jäsenille. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta oli kymmenen prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta Instituutiomyynnissä ja Yleisömyynnissä, eli 6,75 euroa. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiö saa Henkilöstöannista noin 1,2 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumiseen liittyvien kulujen vähentämistä ja Myyjä saa Osakemyynnistä noin 172,5 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että lisäosakeoptio käytetään. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on 35 960 000 ja Henkilöstöosakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen (arviolta 28.3.2018) jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 36 140 485.

Yleisömyynnissä tarjotut Myyntiosakkeet kirjataan Yleisömyynnissä hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 23.3.2018. Instituutiomyynnissä tarjotut Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 27.3.2018. Henkilöstöannissa tarjotut Henkilöstöosakkeet kirjataan Henkilöstöannissa hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 28.3.2018.

Kaikille Yleisömyynnissä merkintäsitoumuksen tehneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje tai -ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Myyntiosakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään arviolta 9.4.2018. Ylimääräiset merkintäsitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien merkintäsitoumuksissa yksilöidyille pankkitileille Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdoissa kuvatun mukaisesti.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23.3.2018 ja virallisella listalla arviolta 27.3.2018. Henkilöstöosakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 28.3.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on “ALTIA” ja ISIN-koodi FI4000292438.

Myyjän odotetaan soveltuvan lainsäädännön puitteissa antavan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivukonttorille (“Vakauttamisjärjestäjä”) lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla, (arviolta 23.3.2018 ja 21.4.2018 välinen ajanjakso) ostaa tai hankkia ostajia enintään 3 000 000 lisäosakkeelle (“Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat enintään noin 8,3 prosenttia osakkeista ja äänistä Henkilöstöannin jälkeen.

Edellä mainittuna vakauttamisaikana Vakauttamisjärjestäjä saattaa soveltuvan lainsäädännön puitteissa toteuttaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Yhtiön osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("Markkinoiden väärinkäyttöasetus") sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä Suomen valtion kanssa vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen.

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivukonttori (“Nordea”) toimii Osakemyynnin ja Henkilöstöannin pääjärjestäjänä (“Pääjärjestäjä”) sekä Yhtiön taloudellisena neuvonantajana. Lisäksi Carnegie Investment Bank AB (“Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj (“OP”) toimivat Osakemyynnin järjestäjinä (Nordea, Carnegie ja OP yhdessä “Järjestäjät” ja kukin erikseen “Järjestäjä”). Lisäksi Nordnet Bank AB, Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimii Yleisömyynnin merkintäpaikkana. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Myyjän oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Pekka Tennilä, Altian toimitusjohtaja, kommentoi:

“Olen todella iloinen Altian osakemyynnin saamasta positiivisesta vastaanotosta, sekä runsaasta mielenkiinnosta yksityissijoittajien, oman henkilökuntamme sekä suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien taholta. Altia on vahva pohjoismainen bränditalo ja olemme ylpeitä laajasta ja jatkuvasti kehittyvästä tuotevalikoimastamme. Listautuneena yhtiönä Altialla tulee olemaan entistäkin paremmat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa sekä kilpailla menestyksekkäästi alkoholijuomamarkkinoilla niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin. Haluan kiittää kaikkia Altian osakemyyntiin osallistuneita ja odotan jo innolla yhteistä matkaamme uusien omistajien kanssa.”

Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

“On ollut upeaa seurata Altian osakemyynnin nostattamaa mielenkiintoa ja keskusteluja. Olen tyytyväinen, että olemme voineet tarjota laajalle yleisölle mahdollisuuden tulla osaksi tätä tarinaa. Altian johto on toteuttanut strategiaa menestyksekkäästi vahvistaen Yhtiön asemaa todella kilpaillulla alalla. Olen ylpeä Altian viimeaikaisesta kehityksestä ja uskon listautumisen parantavan kilpailukykyä edelleen. Yksi etappi on nyt saavutettu, mutta työ jatkuu: uusien omistajien vauhdittamana ja innoittamana Altia jatkaa kehittymistään aktiivisella otteella.”

Altia Oyj

Lisätietoja

Pekka Tennilä, Altian toimitusjohtaja

Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt viestinnän kautta:

Viestintäjohtaja Petra Gräsbeck, puh. +358 40 767 0867

Viestintäpäällikkö Niina Ala-Luopa, puh. +358 400 728 957

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.com

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.fi.

Vastuunrajoitus

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Altia Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle suunnitellun listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) (”Listautuminen”) yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (”Nordea”), Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) (Nordea, Carnegie ja OP yhdessä ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Nordea, Carnegie ja OP toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Nordea, Carnegie ja OP eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, ”Esitedirektiivi”) (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai pääjärjestäjälle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö eikä kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiön suunnitellun Listautumisen yhteydessä ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti Nordea (”Vakauttamisjärjestäjä”) (tai sen lukuun toimivat henkilöt), voi sopia siitä, että Suomen valtio (”Myyjä”) antaa Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption ylimerkitä osakkeita tai toteuttaa vakauttamistoimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan Yhtiön osakkeiden markkinahintaa korkeammalle tasolle kuin mitä se muutoin olisi (edellyttäen, että näiden toimien kohteena olevien Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia suunnitellun Listautumisen yhteydessä tarjottavien osakkeiden kokonaismäärästä). Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan välttämättä suoriteta ja ne voivat päättyä milloin tahansa eikä Vakauttamisjärjestäjällä ole velvollisuutta toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä. Vakauttamistoimenpiteet saattavat alkaa joko päivänä, jona kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, tai tämän jälkeen, ja mikäli vakauttamistoimenpiteitä aloitetaan, ne voivat päättyä milloin tahansa, ja toimenpiteiden on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun kaupankäynti Yhtiön osakkeilla aloitetaan Helsingin Pörssin prelistalla, minkä odotetaan olevan arviolta 23.3.2018 ja 21.4.2018 välisenä ajanjaksona.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tässä asiakirjassa esitetyt tietyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua.