logo
13.02.2020 - 08:30

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: Vakaa Q4 tuki koko vuoden kannattavuuden paranemista

Altia Oyj Pörssitiedote 13.2.2020 klo 8:30

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: Vakaa Q4 tuki koko vuoden kannattavuuden paranemista

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <u style="text-decoration:underline">www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Tammi–joulukuu 2019 verrattuna tammi-joulukuuhun 2018

 • Raportoitu liikevaihto oli 359,6 (357,3) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto laski 128,6 (133,8) miljoonaan euroon

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 120,7 (117,7) miljoonaa euroa ja kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia edellisvuodesta

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 110,2 (105,8) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 44,8 (40,0) miljoonaa euroa, 12,4 (11,2) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 41,0 miljoonaa euroa, 11,4 prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 43,1 (34,0) miljoonaa euroa, 12,0 (9,5) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate oli 0,6 (1,2), ilman IFRS 16 vaikutusta suhdeluku oli 0,4

Loka-joulukuu 2019 verrattuna loka-joulukuuhun 2018

 • Raportoitu liikevaihto oli 110,1 (110,9) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuodesta

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 19,7 (15,9) miljoonaa euroa, 17,9 (14,3) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 18,8 miljoonaa euroa, 17,1 prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 19,8 (14,4) miljoonaa euroa, 18,0 (13,0) prosenttia liikevaihdosta

Hallituksen osinkoehdotus

Altian osinkopolitiikan mukaisesti, hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta.

Altian tarkennettu strategia

Osana vuosittaista strategiaprosessia Altian pitkän aikavälin strategisia painopistealueita ja kasvutavoitteita on tarkasteltu. Tarkennetussa strategiassa tehdyt valinnat tukevat Altian kannattavaa kasvua kohti taloudellisia tavoitteita, ja vahvistavat Altian asemaa yhtenä vastuullisimmista väkevien juomien valmistajista sekä johtavana pohjoismaisena juomatalona. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Avainluvut

Q4 19Q4 1820192018
Liikevaihto, milj. euroa110,1110,9359,6357,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa19,715,944,840,0
% liikevaihdosta17,914,312,411,2
Raportoitu käyttökate, milj. euroa19,814,443,134,0
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa15,212,226,825,6
% liikevaihdosta13,811,07,57,2
Liiketulos, milj. euroa15,310,725,119,7
Kauden tulos, milj. euroa10,48,618,415,1
Osakekohtainen tulos, euroa0,290,240,510,42
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate0,61,20,61,2
Henkilöstö keskimäärin648701682718
Vertailukelpoinen käyttökateilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa18,8-41,0-
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökateilman IFRS 16 vaikutusta--0,4-

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liitteessä sivulla 39

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olen viime vuotta tarkastellessani tyytyväinen siihen, että niin liikevaihtomme kiinteillä valuuttakursseilla kuin kannattavuutemme paranivat ja teimme viimeisellä neljänneksellä vakaata tulosta. Scandinavia-segmentissä liikevaihto ja kannattavuus paranivat erityisesti Ruotsissa, missä parannusta tuki jälleen yksi menestyksekäs Blossa-kausi. Saimme päätökseen vastuullisuustiekartan valmistelutyön, ja asetimme itsellemme kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet. Olemme myös tarkentaneet strategiaamme tukeaksemme taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen tähtäävää kannattavaa kasvua.

Vuonna 2019 liikevaihtomme kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 1,5 prosenttia. Kasvua vauhdittivat Scandinavia- ja Altia Industrial -segmentit. Altian väkevien alkoholijuomien myynnin arvo kasvoi kaikilla kolmilla monopolimarkkinoilla: Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Viinien kasvua ajoi Ruotsin hyvä myynti. Altia Industrial -segmentin liikevaihdon kasvua vauhdittivat korkeammat hinnat ja volyymien hyvä kehittyminen teollisissa tuotteissa. Vuoden 2019 liikevaihto oli yhteensä EUR 359,6 miljoonaa euroa.

Pohjoismaisista avainbrändeistä hyvin kehittyivät erityisesti viljaviinasta valmistetut väkevät juomabrändit, kuten Koskenkorva Vodka ja O.P. Anderson Aquavit, onnistuneiden innovaatioiden ansiosta. Joulusesonkiin tarjosimme vahvan valikoiman sekä perinteisiä glögejä että uutuuksia. Blossan sesonki oli poikkeuksellisen hyvä. Menestyksen taustalla olivat Ruotsissa lanseerattu kuohuviini-Blossa sekä uudet miedot ja alkoholittomat glögit.

Kannattavuutemme parani vakaan viimeisen neljänneksen aikana. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 44,8 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kannattavuuden hyvää kehitystä tukivat tehostamistoimenpiteet ja vuoden aikana toteutetut hinnantarkistukset.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ja oli 52,6 miljoonaa euroa. Vahva rahavirta ja vakaa taloudellinen asemamme mahdollistavat kasvavan osingon. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa korotetaan 0,04 euroa 0,42 euroon osakkeelta.

Vastuullisuus on pitkään ollut Altialle strateginen prioriteetti ja keskeinen menestystekijä, ja se on olennainen osa tarkennettua strategiaamme. Joulukuussa julkistimme vuoteen 2030 ulottuvan Altian vastuullisuustiekartan, jossa päätavoitteemme on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisuus on myös brändiemme, kuten Koskenkorva Vodkan, ytimessä ja ohjaa innovaatiotyötämme ja pakkaussuunnitteluamme.

Olemme vuotuisessa strategiaprosessissamme tarkastelleet pitkän aikavälin strategisia painopistealueitamme ja kasvutavoitteitamme. Tarkennettu strategiamme perustuu kahteen ydinvahvuuteemme. Olemme pohjoismainen tislaamo, joka osaa vastuullisten, laadukkaiden viljaviinapohjaisten tuotteiden valmistuksen. Jakelu- ja kanavaosaamisen kautta tarjoamme parhaan pääsyn markkinoille sekä omille että päämiesbrändeillemme. Vahvistamme kasvua viemällä brändejämme uusille, kasvaville markkinoille. Pyrimme hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2025 mennessä ja kehitämme enemmän lisäarvotuotteita ohrasta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on, että liikevaihto kasvaa 2 prosenttia vuodessa ja, että vertailukelpoinen käyttökatemarginaali on 15%. Tavoitteenamme on myös pitää raportoitu nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena ja jakaa vähintään 60 prosenttia tuloksesta osakkeenomistajillemme.

Vuodelle 2020 arvioimme vertailukelpoisen käyttökatteen olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 miljoonaa euroa). Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.”

Näkymät vuodelle 2020

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.

Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 miljoonaa euroa).

Varsinainen yhtiökokous 2020

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettäväksi 25. maaliskuuta 2020 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu ja ohjeet julkaistaan Altian verkkosivuilla.

Taloudellinen kalenteri 2020

Vuosikertomus 2019, sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Altian verkkosivuilla viikolla 10 (2.3.2020 alkava viikko).

Altia julkaisee vuonna 2020 taloudellisia katsauksia seuraavasti:

 • 29. huhtikuuta: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

 • 19. elokuuta: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

 • 6. Marraskuuta: Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtajaNiklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä tänään klo 11.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät tilinpäätöstiedotteen. Osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 855 857 0686

PIN: 10900613#

Puhelinkokouksen webcast-lähetykseen pääsee tästä:

<u style="text-decoration:underline">https://altia.videosync.fi/2019-q4-teleconference

Esitysmateriaali löytyy täältä: <u style="text-decoration:underline">www.altiagroup.fi/sijoittajat

Jakelu:

Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineet<u style="text-decoration:underline">www.altiagroup.fi