logo
04.06.2020 - 18:15

Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altia Oyj Pörssitiedote 4.6.2020 klo 18.15

Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altian varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.6.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2019.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 15.6.2020 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-Harsaae ja jäseninä Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren ja Torsten Steenholt. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala. Jyrki Mäki-Kala valittiin lisäksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCooopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäistä lausetta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi asetetaan kahdeksan jäsentä nykyisen seitsemän jäsenen sijasta seuraavasti:

”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen 4 § säilyy muuttumattomana.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta. Muilta osin yhtiöjärjestyksen 11 § säilyy muuttumattomana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 360 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai osakesäästöohjelmien toteuttamiseksi. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2 kohtaa muutetaan siten, että Määräytymispäivä on jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäinen pankkipäivä nykyisen Määräytymispäivän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän sijaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 18.6.2020 Altian verkkosivuilla osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Altian hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Tiina Lencioni, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae

  • Henkilöstövaliokunta: Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen ja Jukka Ohtola

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen jäsen ja virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

<u style="text-decoration:underline">www.altiagroup.fi