logo
19.04.2022 - 14:35

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Anora Group Oyj Pörssitiedote 19.4.2022 klo 14.35

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Anora Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 13.00 alkaen Anoran pääkonttorilla osoitteessa Kaapeliaukio 1, 00180, Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä. Ohjeita osakkeenomistajille löytyy tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön johto ei osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiö julkaisee toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan esitykset internetsivuillaan arviolta 22.4.2022.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (375/2021) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, sekä yhtiökokouksen pitämiseksi ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset osallistumismahdollisuudet, samalla myös varmistaen viranomaisten asettamien kulloinkin voimassa olevien rajoitusten noudattaminen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinonen on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Thomas Heinonen. Mikäli Thomas Heinonen on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen mukaisesti.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 19.4.2022 julkaistu vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan 118 063 196,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 6 564 235,73 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.5.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 19.4.2022 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat saatavilla oleva palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen, huomioiden viimeaikaisen Altian ja Arcuksen sulautumisen, koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

 • 60 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 48 000 euroa)

 • 45 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 30 000 euroa)

 • 30 000 euroa, jäsen (nykyisin 24 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien ja väliaikaisten valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

 • 10 000 euroa, puheenjohtaja

 • 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

 • 8 000 euroa, puheenjohtaja

 • 4 000 euroa, jäsen

Integraatiovaliokunta (väliaikainen):

 • 10 000 euroa, puheenjohtaja

 • 5 000 euroa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 600 euroa ja 1 200 euroa kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Anoran osakkeina. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

 1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina

 2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina

 3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina

 4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina

 5. 100 % käteisenä, ei osakkeita

Siltä osin kuin palkkiot maksettaisiin Anoran osakkeina, hankitaan osakkeet suoraan hallituksen jäsenten lukuun tai muutoin toimitetaan hallituksen jäsenille yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 julkistuksen jälkeen. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion euromäärän.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan (8).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Ingeborg Flønes, Michael Holm Johansen, Jyrki Mäki-Kala, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valitaan Christer Kjos ja Annareetta Lumme-Timonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Christer Kjos, B.S. (rahoitus), syntynyt 1984, Norjan kansalainen. Kjosilla on laajaa kokemusta pääomamarkkinoista ja hän on Canica Holding AG:n toimitusjohtaja.

Annareetta Lumme-Timonen, DI, TkT, syntynyt 1967, Suomen kansalainen. Lumme-Timosella on laajaa ja monipuolista kokemusta pääomamarkkinoista. Lumme-Timonen toimii sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä.

Sekä Lumme-Timonen että Kjos ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lumme-Timosen ja Kjosin ansioluettelot ja valokuvat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi

Nykyiset hallituksen jäsenet Sinikka Mustakari ja Nils Selte ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleen valittaviksi hallitukseen. He ovat olleet Anoran hallituksen jäseniä Altian ja Arcuksen sulautumisen toteutumisesta lähtien 1.9.2021.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sanna Suvanto-Harsaae varapuheenjohtajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aiemmin on tiedotettu, Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Anora Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat. Anora Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on yhdessä palkitsemisraportin ja varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla mainituilla internetsivuilla. Lisäksi yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla mainituilla internetsivuilla osana vuosikertomusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 25.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi olla kokouksessa paikan päällä läsnä. Kokouksesta ei järjestetä suoraa verkkolähetystä, eikä kokouksesta julkaista tallennetta. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä alla kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.4.2022 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 5.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen antamatta ennakkoääniä ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot, kuten nimi, syntymäaika ja muut yhteystiedot. Osakkeenomistajien tai edustajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja siitä, miten Anora Group Oyj käsittelee henkilötietoja, on Anora Group Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista alkaen 25.4.2022 klo 16.00 ja päättyen 5.5.2022 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivujen kautta www.anora.com/sijoittajat

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköistä äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.anora.com/sijoittajat.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat 25.4.2022 klo 16.00 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoääniä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot saadaan ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat ennen ennakkoäänestyksen alkua. Lisätietoja saa myös ilmoittautumisajan kuluessa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00 ja 12.00 välillä sekä klo 13.00 ja 16.00 välillä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee myös äänestää ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeus voidaan myös osoittaa käyttäen suomi.fi valtuutuspalvelua, joka on saatavilla sähköisessä ilmoittautumispalvelussa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat viimeistään 25.4.2022 klo 16.00. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 5.5.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta ja hän voi esittää vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänien toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että ne sisältävät edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.5.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee tilapäisesti rekisteröidä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset vastaehdotukset tulee olla toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@anora.com viimeistään 22.4.2022 kello 16.00 mennessä. Osakkeenomistajien on vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä esitettävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja edustaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat viimeistään 25.4.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin liittyviä kysymyksiä sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@anora.com viimeistään 28.4.2022 kello 14.00 mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat viimeistään 3.5.2022 mennessä. Edellytyksenä kysymysten tai vastaehdotusten esittämisille on se, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden tuottama äänimäärä on 67 553 624 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2022

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022