logo
20.03.2024 - 09:00

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Anora Group Oyj Pörssitiedote 20.3.2024 klo 9.00

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Anora Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 10.00 alkaen Tanssin talolla Pannuhallissa osoitteessa Kaapeliaukio 3, 00180, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C (Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville).

Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Esityslistan kohdissa 1–5 mainittuja muodollisia järjestäytymistä koskevia asioita koskevat tiedot ja ehdotukset sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat, ja kyseinen asiakirja on myös osa kutsua. Asiakirjaa täydennetään kokouksessa sellaisella tiedolla, jota ei ole saatavilla ennen yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 27.3.2024.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan 100 191 758 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 11 539 890 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että yhtiö maksaa osingon 26.4.2024.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan vuodelle 2023. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 27.3.2024.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Palkitsemispolitiikka on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi tai aina, kun palkitsemispolitiikkaan tehdään olennaisia muutoksia. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle viimeksi vuonna 2020.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Keskeiset ehdotetut muutokset toimielinten palkitsemispolitiikkaan koskevat muun muassa toimitusjohtajan luontoisetuja, hallituksen oikeutta myöntää toimitusjohtajalle kertaluonteisia projektibonuksia enemmän kuin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä mahdollistaa yksittäisten strategisten tai keskeisten hankkeiden tai aloitteiden onnistuneesta toteuttamisesta sekä toimitusjohtajan mahdollista yhtiön maksamaa lisäeläkevakuutusta. Muilta osin palkitsemispolitiikkaan ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä verrattuna vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 27.3.2024.

12. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

  • 70 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 65 000 euroa)

  • 48 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 46 500 euroa)

  • 32 000 euroa, jäsen (nykyisin 31 000 euroa)

Näiden palkkioiden lisäksi ehdotetaan niille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

  • 10 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 10 000 euroa)

  • 5 000 euroa, jäsen (nykyisin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

  • 8 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 8 000 euroa)

  • 4 000 euroa, jäsen (nykyisin 4 000 euroa)

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa (nykyisin 600 euroa) ja 1 300 euroa (nykyisin 1 200 euroa), kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän.

Mikäli yksi tai useampi yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä kokouspäivänä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi Anoran henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Henkilöstön valitseman uuden edustajan ja varaedustajan toimikausi alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ja riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

Mikäli joku edellä esitetyistä ehdokkaista ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen varsinaisessa yhtiökokouksessa mistä tahansa syystä, ehdotetaan jäljellä olevat käytettävissä olevat ehdokkaat valittavaksi yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa sovelletaan palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen esityslistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ja järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Anora Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat. Anora Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on yhdessä palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.3.2024. Lisäksi yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla osana vuosikertomusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.4.2024.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 12.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että osakkeenomistajat tai heidän lakimääräiset edustajansa tai asiamiehensä käyttävät vahvaa sähköistä tunnistautumista joko suomalaisella, ruotsalaisella tai tanskalaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Sähköistä ilmoittautumista koskevat ehdot ja muut ohjeet löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.anora.com/fi/sijoittajat.

b) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika. Osakkeenomistajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Anora Group Oyj:ssä on saatavissa Anora Group Oyj:n yhtiökokousta koskevasta tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä tai lakimääräisen edustajansa tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää asiamieheltä suojattua vahvaa sähköistä tunnistautumista; asiamies voi rekisteröidä osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon tämän puolesta kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 21.3.2024 klo 10.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ilmoittautumisajan päättymistä 12.4.2024 klo 16.00. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan sijaan käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua Innovaticsin yhtiökokouspalvelussa asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta 21.3.2024 klo 10.00 – 12.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköistä äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.anora.com/fi/sijoittajat.

a) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat 21.3.2024 klo 10.00 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa taikka äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Osallistujille tarjotaan simultaanitulkkaus englanniksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Osallistumislinkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat ennen kokousta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä esityslistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden tuottama äänimäärä on 67 553 624 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 20.3.2024

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@anora.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset mediat www.anora.com

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024