logo
17.04.2024 - 15:30

Anoran vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Anora Group Oyj Pörssitiedote 17.4.2024 klo 15.30

Anoran vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.4.2024. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.4.2024 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavalla toimikaudella varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

 • 70 000 euroa, puheenjohtaja

 • 48 000 euroa, varapuheenjohtaja

 • 32 000 euroa, jäsen

Näiden palkkioiden lisäksi yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

Tarkastusvaliokunta:

 • 10 000 euroa, puheenjohtaja

 • 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

 • 8 000 euroa, puheenjohtaja

 • 4 000 euroa, jäsen

Näiden palkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa ja 1 300 euroa kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on suosittanut, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Hallituksen nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Michael Holm Johansen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista koskevat palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 30.4.2024 Anoran internetsivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat.

Henkilöstöedustus hallituksessa

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö on valinnut edustajan ja varaedustajan hallitukseen toimikaudelle, joka alkoi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti seuraavasti:

 • Edustaja: Jussi Mikkola

 • Varaedustaja: Tero Kollanus

Hallituksen järjestäytymiskokous

Anoran hallitus on valinnut tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet seuraavasti:

 • Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen ja Torsten Steenholt

 • Henkilöstövaliokunta: Michael Holm Johansen (puheenjohtaja), Kirsten Ægidius ja Florence Rollet

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet Jussi Mikkolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Jussi Mikkola on Anora-konsernin palveluksessa. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Christer Kjosia ja Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Christer Kjos toimii Canica Holding AG:n toimitusjohtajana ja Annareetta Lumme-Timonen toimii Solidium Oy:ssä sijoitusjohtajana, eivätkä he ole siten riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja

Yhteydenotot:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, milena.haeggstrom@anora.com, Puh. 040 5581 328

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset