logo
09.06.2022 - 09:00

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Anora Groupin johdolle ja valituille avainhenkilöille

Anora Group Oyj Pörssitiedote 9.6.2022 klo 9.00

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Anora Groupin johdolle ja valituille avainhenkilöille

Anora Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan)(PSP) ja yhdistyneen Anora Groupin liiketoimintojen muodostamiseen liittyvän siirtymävaiheen kattavasta Bridge Plan -osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmään kuuluu lisäksi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan) (RSP), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi erikseen valituille avainhenkilöille erityistilanteissa.

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Anora Groupin johdon ja avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Anora Groupin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Anora Groupin avainresurssien sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Anora Groupin listattuina osakkeina. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Anora Groupin hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2022-2024, alkaa vuoden 2022 alusta ja sen nojalla suoritettava osakepalkkio maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat liikevaihdon kasvu, osakekohtainen tulos (EPS), yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen kehitys sekä CO2-päästöjen vähentämiseen liitetty mittari.

PSP 2022-2024 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan noin 65 henkilöä, mukaan lukien Anora Groupin johtoryhmän jäsenet.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022-2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 520 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Tämän ensimmäisen ohjelman arvioitu kokonaisarvo yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 4,1 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteen seurauksena.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma (Bridge Plan)

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma perustetaan kattamaan erityiset kannustamis- ja sitouttamistarpeet siirtymävaiheessa, jossa Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n liiketoiminnat integroidaan Anora Groupin perustamiseen johtaneen yritysjärjestelyn yhteydessä.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma on kertaluontoinen ohjelma, joka alkaa vuoden 2022 alusta lukien ja sen suoritusjakso kattaa vuodet 2022-2023. Ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Anora Groupin listattuina osakkeina vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmalle asetetut suoritusmittarit ovat samat kuin PSP 2022-2024 -ohjelmaan sovellettavat mittarit, huomioiden ohjelman lyhyemmän suoritusjakson.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan noin 40 henkilöä, mukaan lukien Anora Groupin johtoryhmän jäsenet.

Jos siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 265 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman arvioitu kokonaisarvo yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 2,1 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteen seurauksena.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson jatkuen ohjelman neljännen vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Yhtiö voi kunkin yksittäisen ohjelman kuluessa luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille yhdessä tai useammassa erässä viimeistään rajoitusjakson päättymiseen mennessä. Osakepalkkiot maksetaan Anora Groupin listattuina osakkeina.

Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Anora Groupin hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, RSP 2022-2024, alkaa vuoden 2022 alusta.

Ensimmäisen, RSP 2022-2024 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin ­­­­52 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Tämän ensimmäisen ohjelman arvioitu kokonaisarvo yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin ­­­­0,4 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa huomattavasti tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelman puitteissa luvattujen osakepalkkioiden määrän seurauksena.

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.

Mikäli osallistujan työsuhde Anora Groupissa päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Anora Group soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Michael Holm Johansen, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Anora Groupin johdolle ja valituille avainhenkilöille