logo

Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus

Tältä sivulta kuvataan Anoran sisäinen tarkastus- ja tilintarkastusprosessit.

Sisäinen tarkastus

Hallitus päättää Anoran sisäisen tarkastuksen toimintamallista ja sisäisen tarkastuksen työjärjestyksestä. Yhtiön sisäinen tarkastus on ulkoistettu hallituksen päätöksellä ulkopuoliselle palveluntuottajalle, joka raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on yhtiöstä riippumattomalla tavalla valvoa ja arvioida järjestelmien toimintaa sekä riskienhallinnan, valvonnan, johtamisen ja hallinnoinnin sekä yhtiön taloudellisen raportoinnin asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Tarkastus perustuu riskianalyyseihin sekä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden johdon kanssa käytyihin riskienhallinta- ja valvontakeskusteluihin. Tilintarkastajan kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia tarkastustoiminnan riittävän kattavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Sisäisen tarkastuksen kohteista ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmasta päätetään vuosittain tarkastusvaliokunnassa ja hallitus hyväksyy nämä päätökset.

Tilintarkastus

Anoran yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa Anora-konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Yhtiön tilintarkastaja antaa tilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen, siten kuin laissa edellytetään, ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.