logo

Anora Group Oyj:n yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Anora Group Oyj, ruotsiksi Anora Group Abp ja englanniksi Anora Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa itse tai konserniyhtiöidensä kautta 1. alkoholijuomien ja alkoholipohjaisten tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä; 2. muiden juomien valmistusta, maahantuontia ja myyntiä; 3. etanolin ja etanolipohjaisten tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä; 4. muiden bioteknisten ja teknokemiallisten tuotteiden valmistusta ja myyntiä; 5. maatalouspohjaisten elintarvikkeiden ja rehuraaka-aineiden valmistusta ja myyntiä; 6. uudistuvista luonnonvaroista valmistettavien tuotteiden valmistusta ja myyntiä; 7. näihin toimialoihin liittyvää koulutustoimintaa sekä teknologian ja suunnittelu- ja laboratoriopalvelujen myyntiä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3. Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous, joka päättää myös heidän palkkioistaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tai tulee estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä toimikautensa aikana, on hallituksella oikeus valita keskuudestaan tilalle uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa muille nimeltä mainituille henkilöille kullekin oikeuden edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

Hallitus voi myös antaa prokuroita.

7. Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivulla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, aina kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

10. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus;

 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

 3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

 4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;

 5. palkitsemisraportin vahvistamisesta;

 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava:

 1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksenjäsenet;

 2. tilintarkastaja;

käsiteltävä:

 1. osakkaiden osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti mahdollisesti esittämät asiat; sekä

 2. kokouskutsussa mainitut muut asiat.