logo
Anora politiikat herokuva
Anora politiikat herokuva

Politiikat ja sertifikaatit

Tältä sivulta löydät tietoa Anoran toimintaohjeista ja politiikoista, kuten toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille, lahjonnanvastaiset ohjeet toimittajille ja alihankkijoille sekä Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuuspolitiikan.

Anora Groupin eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Anoran eettisissä peeriaatteissa (Code of Conduct) kuvataan, kuinka sitoudumme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Anoran eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Lahjomattomuus. Lue lisää eettisistä periaatteista täältä.

Anoran vastuullisen markkinoinnin politiikka

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa luotettavasti, oikeudenmukaisesti ja aina asianmukaisia ​​lakeja ja määräyksiä noudattaen. Vastuullisen markkinoinnin politiikkamme täydentää Anoran eettisiä periaatteita. Lue politiikka täältä (englanniksi).


Anoran ihmisoikeuksia koskevat politiikat

Anoran ihmisoikeussitoumus

Uusi ihmisoikeussitoumuksemme kuvaa lähestymistapaamme liittyen ihmisoikeiksiin arvoketjussa. Se määrittelee myös miten toteutamme huolellisuusvelvoitettamme ihmisoikeuksiin liittyen. Lue sitoumus täältä (englanniksi).

Anoran raportti Norjan avoimuuslainsäädäntöön liittyen 2023

Anoran raportti Norjan avoimuuslainsäädäntöön liittyen kuvaa yhtiön huolellisuusvelvoitetta ihmisoikeuksia koskien. Raportti sisältää tietoa Anoran ihmisoikeusarviosta ja ihmisoikeussitoumuksesta. Lue raportti täältä englanniksi ja norjaksi.


Anoran vastuullisen hankinnan politiikat

Anoran toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille

Olemme laatineet omat toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Anora Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors), jotka on vuodesta 2017 alkaen liitetty osaksi hankintasopimuksia. Toimintaohjeet perustuvat pääosin samoihin kansainvälisiin sopimuksiin ja periaatteisiin kuin amfori BSCI:n eettiset periaatteet. Lataa ohjeet (englanniksi) tästä.

Anoran hankintapolitiikka

Anoran hankintapolitiikka kuvaa hankinnan periaatteemme, sisältäen vastuun ihmisoikeuksista ja ympäristöasioista arvoketjussa. Lue politiikka täältä (englanniksi).

Anoran vastuullisen hankinnan periaatteet

Olemme koonneet kestävän hankinnan periaatteemme ja toimintatapamme yhdelle lehdelle. Tutustu Anoran vastuullisen hankinnan periaateisiin (englanniksi) tästä.

Anoran lahjonnanvastaiset ohjeet toimittajille ja alihankkijoille

Lataa ohjeet (englanniksi) tästä.


Anoran laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Tämä politiikka pohjautuu Anoran vastuullisuustyöhön, joka määrittää vastuullisuustavoitteet ja pohjautuu YK:n vastuullisuustavoitteille. Laatu,- turvallisuus,- ja ympäristöasiat ovat osa yhtiön vastuullisuustyötä ja niiden esimerkillinen johtaminen ja toteutus ovat Anoralle ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen huomioiden alla olevien periaatteiden vaatimukset.

 • Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme huomioiden sidosryhmiemme, kuluttajien, erityisesti asiakkaidemme, päämiestemme ja sopimuskumppaniemme toiveet ja tarpeet. Tuotamme lisäarvoa toimittamalla kannattavia, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja huomioiden samalla ympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

 • Varmistamme valmistamiemme ja markkinoimiemme tuotteiden turvallisuuden kohtuullisesti käytettynä.

 • Pyrimme minimoimaan vaikutuksemme ympäristöön ja ilmastoon ja tavoittelemme hiilineutraalia tuotantoa.

 • Pyrimme varmistamaan ihmisoikeuksien ja hyvien työolosuhteiden toteutumisen sekä omassa toiminnassa että toimitusketjussa.

 • Käytämme valmistusprosessissamme ensiluokkaisia ja korkealaatuisia raaka-aineita, esim. pohjavettä, ja pyrimme vähentämään jäteveden määrää.

Panostamme erityisesti:

 • Liiketoimintaprosessien tehokkuuteen

 • Hävikin pienentämiseen

 • Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen

 • Energian, luonnonvarojen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen

 • Ympäristön pilaantumisen estämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen

 • Pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

 • Sairaspoissaolojen sekä työtapaturmien määrän vähentämiseen, ennakoivaan työterveyshuoltoon sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja toiminnan kehittämiseen niiden pohjalta

 • Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen mm. metsänkäyttösuunnitelman toteutuksella ja tukemalla hiilineutraalia viljelyä

 • Noudatamme toimintamaidemme lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä.

 • Vastuu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden toteutuksesta on ylimmällä johdolla, kustakin toiminnosta vastuullisella sekä kullakin työntekijällä omien vaikutusmahdollisuuksiensa mukaisesti.

 • Edistämme politiikan mukaista toimintaa myös toimitusketjussamme.

Lataa Anoran laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka PDF-muodossa tästä.

Anora turvallisuuspolitiikka

Turvallisuuden varmistaminen, lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen sekä toimintamme laadun varmistaminen ovat toimintamme peruspilareita ja mahdollistavat strategisten tavoitteidemme saavuttamisen. Lue Anoran turvallisuuspolitiikka täältä.

Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuuspolitiikka

Uskomme Anoran Rajamäen tehtaalla, että menestys riippuu kuluttajien ja asiakkaiden odotukset täyttävien tuotteiden, pakkausten ja palveluiden toimittamisesta. Haluamme varmistaa elintarviketurvallisuuden kaikkien tehtaan valmistamien tuotteiden osalta. Lue politiikka täältä.

Kuinka huolehdimme vesivaroista Anorassa

Vesi on yksi arvokkaimmista jaetuista resursseista, josta olemme maailmanlaajuisesti riippuvaisia. Se on myös yksi tuotteittemme tärkeimmistä ainesosista. Siksi haluamme huolehtia ja säilyttää yhteiset vesivaramme ja varmistaa puhtaan ja puhtaan veden myös tuleville sukupolville. Lue, kuinka hallitsemme ja suojellemme vesivaroja täältä (englanniksi).


Anoran laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatit (englanniksi)

Elintarvikevalvonnan raportit