logo

Anora Way Eettiset periaatteemme

I JOHDANTO

Hyvät anoralaiset,

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Yhdessä kumppaneidemme kanssa tuomme juomia Pohjoismaihin ja Pohjoismaista maailmalle, ja teemme sen pysymällä uskollisina arvoillemme.

Vastuullisuuteen keskittyvinä, innovatiivisina ja vastuullisina ihmisinä olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa luotettavasti, oikeudenmukaisesti ja aina asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Omistautumisemme määritellään tässä Anora Way -asiakirjassa eli eettisissä periaatteissamme (Anoran Code of Conduct). Periaatteissa kuvataan mitä edustamme ja mitä meiltä kaikilta odotetaan.

Nämä periaatteet ovat toimintamme, valintojemme ja käyttäytymisemme selkäranka. Lue nämä periaatteet ajatuksella, sisäistä ne ja sovella niitä päivittäisessä työssäsi. Jos olet epävarma, pysähdy ennen kuin toimit, pyydä apua ja keskustele kollegoidesi, esihenkilösi tai henkilöstöosaston kanssa. Jos olet huolissasi mahdollisista eettisten periaatteiden rikkomuksista, kerro huolistasi tai pyydä tukea Whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta. Työntekijämme ovat arvokkain voimavaramme, ja menestyksemme alkaa sinusta. Noudattamalla näitä periaatteita saavutamme tuloksia turvallisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Jos haluamme edetä nopeasti, kuljemme yksin; jos haluamme edetä pitkälle, kuljemme yhdessä.

1.1 Keitä Anora Way koskee

Anora Way käsittelee perusperiaatteita, joita meidän on noudatettava toimiessamme Anoran puolesta. Se selventää, mihin olemme sitoutuneet ja mitä meiltä odotetaan työntekijöinä ja Anoran edustajina. Ohjeemme ja politiikkamme tarjoavat käytännön lisäapua tämän asiakirjan aiheisiin.

Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Anora-konsernin työntekijöihin riippumatta siitä, minkä tyyppinen sopimus heillä on tai missä he työskentelevät. Periaatteet koskevat myös hallituksen ja johtoryhmän jäseniä.

Periaatteita sovelletaan myös kaikkiin henkilöihin, jotka työskentelevät Anoran palveluksessa tai edustavat yhtiötä, suoritetun työn tyypistä riippumatta.

Periaatteet ja Anoran käytännöt eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, eivätkä ne poista tarvetta käyttää tervettä järkeä ja ammatillista harkintaa. Odotamme, että anoralaiset toimivat aina Anoran lähettiläinä yhtiön mainetta kunnioittaen.

1.2 Arvomme ja sitoutumisemme vastuullisuuteen

Näissä säännöissä kuvataan sitoutumisemme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Anora Wayn kulmakivet heijastuvat vastuullisuustiekartassamme, joka ohjaa meitä rakentamaan vastuullista maailmaa työntekijöillemme, tuotteillemme ja planeetallemme.

ArvommeCourage to Explore, Energy to Inspire, Empowering to Win – ohjaavat meitä ja tukevat liiketoimintamme ja työntekijöidemme kasvua. Toimimme vaativassa ja säännellyssä liiketoimintaympäristössä, jossa vastuullinen yritystoiminta ja lahjomattomuus ovat ensiarvoisen tärkeitä Anoran maineen ja menestyksen kannalta. Tuotteillamme ja työntekijöillämme on vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan ja planeettaan, ja toimintaamme valvotaan. Anoran ja sen työntekijöiden on toimittava tämän mukaisesti. Ei vain siksi, että se on oikein, vaan myös siksi, että se on Anoran edun mukaista.

Uskomme arvoihimme ja toimimme niiden mukaisesti. Ne ovat osa jokapäiväistä toimintaamme ja integroitu osaksi prosessejamme ja toimintatapojamme. Arvomme vaikuttavat siihen, miten johdamme, palkitsemme ja kehitämme työntekijöitämme.

Periaatteiden mukaan eläminen tarkoittaa, että valitsemme oikeudenmukaisen vaihtoehdon joka tilanteessa. Olemme sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti jokapäiväisessä elämässä. Meille lahjomattomuus tarkoittaa rehellisyyttä, totuudenmukaisuutta ja täsmällisyyttä toimissamme ja läpinäkyvää toimintaa. Kaikkien asiaankuuluvien lakien ja säädösten noudattaminen on aina perusta toiminnallemme. Vastuulliseen toimintaan kuuluu se, kuinka teemme päivittäistä työtämme ja kuinka kohtelemme ja kunnioitamme toisiamme johtajina, esimiehinä ja työtovereina.

Olemme sitoutuneet rakentamaan ja vahvistamaan vahvaa yrityskulttuuria sekä motivoivaa ja tukea antavaa työympäristöä, jotka perustuvat arvojemme lisäksi turvallisuuteen, tasa-arvoon, osallisuuteen ja luottamukseen.

1.3 Let’s Drink Better – vastuullista juomakulttuuria tukemassa

Toimintansa tarkoituksen (Let’s Drink Better) mukaisesti Anora tukee modernin ja vastuullisen juomakulttuurin kehittämistä toimintamaissaan. Olemme ylpeitä brändeistämme ja haluamme, että niistä nautitaan vastuullisesti osana juomakulttuuria, jonka tavoitteena on minimoida alkoholiin liittyviä haittoja ja samalla tukea kohtuukäyttöä sekä ihmisten vapautta valita alkoholittomia vaihtoehtoja.

Muutos alkaa omista työntekijöistämme. Me Anoralla olemme sitoutuneet vastuulliseen juomakulttuuriin ja käyttäydymme sen mukaisesti. Anoran lähettiläinä tunnustamme vastuumme yrityksen menestyksestä ja maineesta sekä työssä että vapaa-ajalla. Siksi kannustamme kaikkia työntekijöitä toimimaan esimerkillisesti ja edistämään siten vastuullista juomakulttuuria ja tarkoitustamme: Let’s drink better.

Lisätietoja vastuullisesta juomisesta löytyy osoitteesta responsibledrinking.eu tai verkkosivustomme kautta saatavilla olevilta maakohtaisilta sivustoilta. Anoran vastuullisen alkoholinkäytön politiikka tukee vastuullisuutta ja kohtuutta kaikissa tilanteissa.

II MITEN SUOJELEMME PLANEETTAAMME

2.1 Planeettamme

Elämästä tulee nauttia, mutta ei planeettamme kustannuksella. Siksi haluamme toimia vastuullisuuden edelläkävijänä alallamme. Kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme pyrkien minimoimaan niiden ympäristövaikutukset. Ympäristön huomioiminen osana vastuullisuustyötämme sisältää myös pohjavesivarantojemme suojelemista.

Me Anoralla pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme ja olemme sitoutuneet vähentämään Anoran toimien jalanjälkeä strategiamme mukaisesti. Kannustamme toimittajiamme ja kumppaneitamme tekemään samoin.

Pyrimme tuotannossamme hiilineutraaliuteen – ilman kompensaatiota – ja tuotantomme perustuu jo nyt kiertotalouden periaatteisiin. Parannamme biodiversiteettiä ja käytämme planeettamme vesivaroja varovasti: suojelemme pohjavesialueita ja olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin tavoitteisiin. Etsimme jatkuvasti tapoja tehdä vastuullisia valintoja yrityksemme parhaaksi.

Edistämme siirtymistä ilmastoystävällisiin pakkauksiin yhteistyössä ja keskusteluissa asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja tuemme aktiivisesti uudistavaa viljelyä.

Anora brändi - Viini tarjoilu hanapakkauksesta - pyöreä kuva
Anora brändi - Viini tarjoilu hanapakkauksesta - pyöreä kuva

III MITEN TYÖSKENTELEMME YHDESSÄ

Olemme sitoutuneet rakentamaan ja vahvistamaan vahvaa yrityskulttuuria sekä motivoivaa ja tukea antavaa työympäristöä, jotka perustuvat turvallisuuteen, avoimuuteen, tasa-arvoon ja luottamukseen.

Anora - Reilun kaupan viinituotanto
Anora - Reilun kaupan viinituotanto

3.1 Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n keskeisimpien sopimusten ja suositusten mukaisesti. Tuomitsemme jyrkästi lapsityövoiman käytön ja pakkotyön. Odotamme toimittajiemme jakavan nämä arvot ja toimivan niiden mukaisesti. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa yritysvastuuhankkeissa varmistaaksemme, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko toimitusketjussa.

3.2 Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Edistämme kaikkien työntekijöidemme turvallisia ja terveellisiä työoloja. Terveys ja turvallisuus ovat aina ensisijalla ja jokaisen työntekijän vastuulla. Johdollamme ja esihenkilöillämme on lisäksi vastuu edistää aloitteita, jotka tukevat turvallisuuskulttuurimme jatkuvaa kehittämistä. Teemme jatkuvasti työtä parantaaksemme työntekijöidemme työoloja ja toimimme turvallisuuskäytäntömme mukaisesti. Mittaamme työntekijöidemme hyvinvointia ja sitoutumista sekä seuraamme sen edistymistä.

3.3 Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Anora on sitoutunut edistämään työntekijöidensä hyvinvointia ja kohtelemaan ihmisiä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Teemme jatkuvasti töitä tehdäksemme Anorasta osallistavan työpaikan, johon työntekijät ovat sitoutuneita. Anoran työntekijöiden odotetaan kunnioittavan toistensa oikeutta tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti työpaikalla.

Kunnioitamme monimuotoisuutta ja vaadimme yhtäläistä kohtelua riippumatta etnisestä alkuperästä, kansallisuudesta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, siviilisäädystä, vammasta, poliittisista näkemyksistä, maailmankatsomuksesta, liittojen jäsenyydestä tai kytköksistä niihin, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, iästä tai mistään muusta seikasta, joka voisi aiheuttaa syrjintää. Työskentelemme aktiivisesti tunnistaaksemme tiedostamattomat ennakkoluulomme ja huomioidaksemme monimuotoisuuden rekrytoinneissa. Yrityksemme arvot muodostavat perustan henkilövalinnoille, kehitykselle, ylennyksille ja palkitsemiseen henkilökohtaisten mieltymysten sijaan. Eri taustoista tulevien ihmisten huomioimiseen ja kaikkien vähemmistöjen työnteon aktiiviseen mahdollistamiseen suuntautuvaa työtämme arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Kaikkien Anora Groupiin kuuluvien yritysten on tuettava osallisuutta, ja Anoran työntekijöiltä odotetaan osallistavaa asennetta. Näin varmistamme, että työntekijämme voivat menestyä työssään taustoistaan, lähtökohdistaan ja haasteistaan riippumatta. Tämä tarkoittaa myös tietoisuutta siitä, miten sanat tai teot voivat vaikuttaa muihin. Anoralla on nollatoleranssi syrjintää ja kaikenlaista häirintää kohtaan, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seksuaaliseen häirintään. Nollatoleranssikäytäntö tarkoittaa, että konserni ei hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää, joka kohdistuu työntekijöihin, asiakkaisiin, urakoitsijoihin tai muihin työpaikoillamme oleviin ihmisiin. Jos sinulla on kysyttävää, häirinnänvastaisessa politiikassamme annetaan lisätietoja siitä, miten toimia.

Eettisen ja turvallisen käytöksen vaatimus koskee yhtä lailla jokaista anoralaista. Vastaavasti kunnioittavaa käytöstä odotetaan myös kaikilta Anoran kumppaneilta, toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.

3.4 Syrjinnän ja häirinnän vastainen toiminta

Anoran työntekijöiden odotetaan kunnioittavan toistensa oikeutta tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti työpaikalla. Anora ei hyväksy minkäänlaista työntekijöihin tai liikekumppaneihin suuntautuvaa häirintää, syrjintää tai muunlaista uhkaavaa, pelottavaa tai ihmisarvoa alentavaa käytöstä. Kaikkien työntekijöiden odotetaan olevan vuorovaikutuksessa keskenään toisiaan kunnioittaen ja pitäen arvossa jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja ihmisarvoon.

Haluamme, että nykyiset ja tulevat työntekijämme voivat vapaasti olla työpaikalla omana itsenään. Ihmisten, mielipiteiden ja taustojen monimuotoisuudesta saamme energiaa asiakkaidemme ja kuluttajien innostamiseen.

3.5 Johtajuus

Anoralaisten odotetaan toimivan arvojemme mukaisesti kaikissa tilanteissa. Sitoudumme edistämään työntekijöidemme hyvinvointia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua. Arvostamme monimuotoisuutta, ja teemme jatkuvasti töitä sitoutumisen edistämiseksi. Kannustamme kaikkia työntekijöitä toimimaan esimerkkinä ja kannustuksena toisille käytöksen, suorituksen, avoimuuden ja sosiaalisten taitojen osalta.

Johtajillamme on erityinen vastuu oikean suunnan osoittamisessa tiimilleen. Johtajien odotetaan asettavan selkeitä, kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita alaisilleen, näyttävän hyvää esimerkkiä sekä antavan palautetta kehityksen tueksi. Tapa, jolla teemme päätöksiä ja haastamme toisiamme toimimaan oikein, luo luottamuksen ilmapiirin, joka näkyy sekä ihmisille, asiakkaille että kuluttajille.

3.6 Osaaminen ja kehittyminen

Anoran liiketoiminta nojaa sen työntekijöiden osaamiseen, tietoon, kokemukseen ja Anoran arvojen mukaiseen toimintaan. Anora pyrkii aktiivisesti kehittämään kulttuuria, jossa työntekijät palkataan pätevyyden ja ansioiden perusteella ilman pelkoa minkäänlaisista kostotoimista, syrjinnästä tai häirinnästä. Anora palkkaa sopivan määrän päteviä työntekijöitä ja vaalii osaamisen ja taitojen jatkuvaa kehittämistä laadukkaan työn takaamiseksi.

3.7 Työmarkkinasuhteet

Anora rohkaisee esihenkilöitä ja työntekijöitä vaihtamaan näkemyksiä ja tietoa keskenään. Yhtiö on sitoutunut varmistamaan sen, että sovellettavaa työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja muita työntekijöiden yksityisyyteen ja työpaikan turvallisuuteen liittyviä lakeja noudatetaan. Anora kunnioittaa yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin.

IV MITEN HARJOITAMME LIIKETOIMINTAA

Lahjomattomuus on erittäin tärkeää Anoran maineen ja menestyksen kannalta. Meille lahjomattomuus tarkoittaa mahdollisimman rehellistä ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Kaikkien lakien ja säädösten noudattaminen on aina vähimmäisvaatimus toiminnallemme. Lahjomattomuutemme ja hyvä maineemme riippuvat jokaisesta Anoran työntekijästä, ja olemme sitoutuneet toimimaan Anoran parhaan edun mukaisesti.

Anoran brändi - henkilö ostamassa viiniä
Anoran brändi - henkilö ostamassa viiniä

4.1 Korruption- ja lahjonnanvastaisuus

Lahjonta tai korruptio tahraavat Anoran hyvän nimen ja maineen. Korruptio on aina moitittavaa liiketoiminnassa, ja se vääristää tervettä liiketoimintaa. Anoralla ei hyväksytä minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Toimimme reilusti, emmekä ota vastaan asiattomia etuja tai tarjoa niitä muille. Odotamme samaa myös edustajiltamme, konsulteiltamme, asiainhoitajiltamme, alihankkijoiltamme ja muilta liikekumppaneiltamme, kun ne toimittavat meille tai meidän puolestamme palveluita. Kaikkien anoralaisten on toimittava lahjonnan ja korruption vastaisen käytäntömme mukaisesti.

4.2 Liikekumppanit

Anora ylläpitää ja kehittää molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita toimittajiensa, asiakkaidensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa. Liikesuhteemme perustuvat rehellisyyteen, lahjomattomuuteen ja luottamukseen. Anora odottaa, että sen liikekumppanit jakavat yhtiön arvot. Liikekumppaniemme on toimittava vastuullisesti ja kunnioitettava varauksetta seuraavia periaatteita ja arvoja: kaikkien sovellettavien lakien noudattaminen, korruptoivasta toiminnasta pidättäytyminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen – sisältäen lapsityövoiman ja pakkotyön käytöstä kieltäytymisen – sekä ympäristövaatimusten noudattaminen ja kestävää kehitystä tukevat toimet. Anora on sitoutunut noudattamaan pakotteita, soveltamaan vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja toimimaan rehellisesti. Teemme töitä varmistaaksemme, että emme harjoita liikesuhteita pakotteiden kohteena olevien osapuolten kanssa.

4.3 Lahjat, viihde ja vieraanvaraisuus

Kaupallisen vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai vastaanottaminen on aina kiellettyä, jos se saattaa vaarantaa tai näyttää vaarantavan meidän tai vastaanottajan objektiivisen päätöksenteon. Aterioiden tai juomien tarjoaminen tai vastaanottaminen on sallittua silloin, kun se on tapoihin kuuluvaa ja kohtuullista normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja kun se ei vaikuta tai näytä vaikuttavan sinun tai vastaanottajan päätöksentekoon ja kun se on sekä näiden periaatteiden, Anoran lahjonnan- ja korruptionvastaisen politiikan ja kyseessä olevan maan paikallisen liiketoimintatavan mukaista. Käytä aina tervettä järkeä ja parasta arvostelukykyäsi arvioidessasi, voisiko vieraanvaraisuus vaarantaa tai vaikuttaa vaarantavan sinun tai vastaanottajan kykyyn tehdä objektiivisia liiketoimintapäätöksiä. Jos et ole varma, ota yhteyttä esihenkilöösi tai Anoran lakiosastoon. Varovaisuutta vaaditaan erityisesti kaikkien liikekumppaneiden kanssa vireillä olevien neuvottelujen tai tarjousprosessien yhteydessä.

4.4 Kilpailu

Anora uskoo kovaan mutta reiluun kilpailuun. Meidän on aina noudatettava kaikkia lakeja, jotka on laadittu reilun ja vapaan kilpailun edistämiseksi ja suojelemiseksi. Anoran työntekijöiden odotetaan aina noudattavan sisäistä kilpailuoikeusohjettamme. Kilpailulainsäädäntö säätelee toimintaamme ja vuorovaikutustamme toimittajien, asiakkaiden, jakelijoiden, kilpailijoiden ja muiden tahojen kanssa. Kilpailulainsäädännön rikkominen, kuten kartelleihin osallistuminen, johtavan markkina-aseman väärinkäyttö tai arkaluonteisten ja luottamuksellisten tietojen vaihtaminen kilpailijoiden kesken, on aina tiukasti kielletty teon suuruudesta tai tavasta riippumatta.

4.5 Eturistiriidat

Kaikkien Anoran työntekijöiden velvollisuus on tehdä liiketoimintapäätökset aina ja pelkästään yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua ajatellen. Kaikki perusteettomasti tehdyt päätökset vaarantavat Anoran lahjomattomuuden, edun, maineen ja kannattavuuden. Eturistiriitoja syntyy, jos Anoran työntekijät osallistuvat Anoran edun kanssa ristiriidassa olevaan toimintaan tai ajavat omia etujaan Anoran edun kustannuksella.

4.6 Suhteet viranomaisiin ja hallituksiin

Anora osallistuu aktiivisesti ja avoimesti yhteisöjen elämään yhtiön toiminta-alueilla. Edistämme yhteisöjen hyvinvointia esimerkiksi maksamalla veroja, tarjoamalla suoria ja välillisiä työpaikkoja ja osallistumalla yhteisöjen toimintaan. Teemme yhteistyötä hallitusten ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa sekä suoraan että välillisesti esimerkiksi toimialajärjestöjen kaltaisten tahojen kautta ja kehitämme ehdotettua lainsäädäntöä ja muita säädöksiä, jotka liittyvät liiketoiminnallisiin etuihimme. Emme tue poliittisia puolueita tai organisaatioita suoraan tai epäsuorasti. Emme osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoittamiseen tai tukemiseen.

4.7 Vastuullinen viestintä ja mainonta

Alkoholijuomien tuottajana ja maahantuojana ymmärrämme, että meidän on markkinoitava tuotteitamme vastuullisesti markkinointi- ja myyntikanavissamme sovellettavia paikallisia markkinointilakeja ja -säädöksiä noudattaen. Pidämme sosiaalisen median henkilökohtaisen käytön ja työkäytön erillään ja toimimme asianmukaisesti ja ammattimaisesti. Käytä tarvittaessa päätöksenteon tukena Anoran markkinointiohjeistusta ja Anoran sosiaalisen median ohjeistusta.

Sisäisen ja ulkoisen viestintämme yleisiä periaatteita ovat ajankohtaisuus, johdonmukaisuus, puolueettomuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Otamme huomioon sovellettavat lait ja säädökset sekä Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt ja omat ohjeemme, kuten Anoran tiedonantopolitiikan.

4.8 Anoran brändien ja tavaramerkkien suojeleminen

Anoran liiketoiminta perustuu brändeihin, jotka ovat yhtiön menestyksen kulmakivi. Niiden lisäksi Anoran menestymiseen jatkossa vaikuttaa kykymme suojella ja puolustaa nykyisten brändien ja tavaramerkkien arvoa, oikeellisuutta ja liikearvoa ja kehittää vahvoja uusia brändejä. Kaikissa toimintamme vaiheissa innovaatioista markkinointiin vaalimme brändejämme ja suojelemme tavaramerkkejämme strategiamme ja brändiohjeidemme mukaisesti.

4.9 Kirjattujen tietojen ja raportoinnin lahjomattomuus ja tarkkuus

Noudatamme tarkasti ja rehellisesti kaikkia sovellettavia sääntöjä ja standardeja, jotka liittyvät kirjanpitoon sekä taloudellisten tai muiden tietojen raportointiin ja kirjaamiseen, sillä se on välttämätöntä Anoran luotettavuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden ja maineen suojelemiseksi. Tarkat tiedot ja raportit tukevat liiketoimintapäätöksiämme ja auttavat meitä kantamaan vastuumme sidosryhmiä kohtaan. Taloudellisten tai muiden asiakirjojen vääristeleminen tai väärentäminen ei ole sallittua. Tietojen kirjaamista ja raportointia seurataan vuosittain ja niitä valvotaan sisäisesti.

4.10 Lakien ja hyvän hallintotavan noudattaminen

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia lakeja ja säädöksiä missä tahansa toimimme. Ymmärrämme, että lakien ja säädösten rikkominen voi vahingoittaa mainettamme peruuttamattomasti ja vaarantaa toimintamme jatkumisen. Lisäksi se voi vahingoittaa vakavasti sidosryhmiä ja kuluttajia. Jotta Anora voisi menestyä tässä ympäristössä, kaikkien sen työntekijöiden on tunnettava sovellettavat lait ja säädökset ja sitouduttava noudattamaan niitä. Anora toimii hyvän hallintotavan vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti.

4.11 Yksityisyyden suoja

Anora kunnioittaa työntekijöidensä ja muiden yhtiöön liittyvien henkilöiden yksityisyyttä ja kiinnittää erityistä huomiota luottamuksellisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään vain liiketoiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin tietosuojalainsäädäntöä ja omia tietosuojaohjeitamme noudattaen.

Henkilötietoja saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat niitä selkeän liiketoimintatarpeen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi työntekijöidemme henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään ainoastaan työlainsäädännön velvollisuuksien täyttämiseksi tai silloin, jos asiasta on erikseen sovittu työntekijöiden kanssa. Meidän on aina varmistettava, että henkilötietoja käsitellään vastuullisesti ja huolellisesti, jotta ne eivät paljastuisi asiattomasti.

4.12 Luottamukselliset ja omistusoikeudelliset tiedot

Anora on sitoutunut turvaamaan omien ja yhtiön liikekumppaneiden liikesalaisuuksien ja muiden sellaisten liiketoimintaan liittyvien tietojen luottamuksellisuuden, jotka tulevat Anoran tietoon sen toiminnan yhteydessä. Jos liikesalaisuuksia paljastetaan luvattomasti tai ne joutuvat vääriin käsiin, Anoran kilpailuasema voi kärsiä huomattavasti. Lisäksi se voi aiheuttaa taloudellisia tai muita tappioita sekä heikentää Anoran ja sen kumppaneiden välistä luottamusta tai yleistä luottamusta.

4.13 Sisäpiiritiedot

Julkisena pörssiyhtiönä noudatamme Suomen arvopaperimarkkinalakia, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä muita sovellettavia sääntöjä ja säädöksiä, jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä osallistumasta suoraan tai välillisesti sisäpiirikauppoihin tai paljastamasta sisäpiiritietoja luvattomasti. Kaikkien Anoran työntekijöiden on noudatettava Anoran sisäpiiripolitiikkaa.

V TOIMI!

Vastuullisuuden ja vastuullisen yrityskulttuurin edistämiseksi Anoran työntekijöitä, liikekumppaneita ja sidosryhmiä kannustetaan ilmoittamaan epäillyistä lain, Anoran eettisen liiketoimintakäytännön tai tämän Anora Way -periaatteen rikkomuksista.

Anora brändikuva - skoolaus korkeilla laseilla
Anora brändikuva - skoolaus korkeilla laseilla

Kannustamme avoimuuteen ja epäkohdista kertomiseen korkeiden toiminta-, hallinta- ja vastuullisuusstandardien tukemiseksi Anoralla. Anora tutkii kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät huolet tarkasti, anonyymisti ja oikeudenmukaisesti vakiintuneita menettelyjä käyttäen. Emme suvaitse kostotoimia sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka kertovat asiattomasta toiminnasta vilpittömin aikein. Et tarvitse vankkoja todisteita epäilyjesi tueksi, mutta kaikki yhteydenotot on tehtävä vilpittömästi.

Jos huomaat, että joko Anoran työntekijä tai liikekumppani ei noudata näitä periaatteita, ilmoita tällaisesta käyttäytymisestä Anoran Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta. Sama ilmoitusjärjestelmä on avoinna sekä Anoran työntekijöille että ulkopuolisille, joten kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen kanavan kautta. Kaikki viestit tutkitaan luottamuksellisesti.

Oikein toimiminen on meidän jokaisen tehtävä. Yhdessä anoralaisina meillä on rohkeutta ylläpitää näitä periaatteita ja tukea toisiamme niiden noudattamisessa.

Anoran eettiset periaatteet PDF-tiedostona >