logo
Anora - Eettiset periaatteet hero kuva - ihmisiä puutarhassa
Anora - Eettiset periaatteet hero kuva - ihmisiä puutarhassa

Eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Näissä periaatteissa kuvataan, kuinka sitoudumme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Anoran eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Lahjomattomuus.

Anora toimii vaativassa ja säännellyssä liiketoimintaympäristössä, jossa vastuullinen yritystoiminta ja lahjomattomuus ovat ensiarvoisen tärkeitä Anoran maineen ja menestyksen kannalta. Liiketoimintamme ja tuotteemme vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan, ja meitä valvotaan julkisesti. Siksi Anoran on oltava hyvä yrityskansalainen. Se ei ole ainoastaan Anoran etu vaan myös oikea tapa toimia!

Meidän mielestämme lahjomattomuus tarkoittaa mahdollisimman rehellistä ja läpinäkyvää toimintaa. Kaikkien asiaankuuluvien lakien ja säädösten noudattaminen on aina vähimmäisvaatimus sille, kuinka toimimme. Vastuulliseen toimintaan kuuluu se, kuinka teemme päivittäiset työtehtävämme ja kuinka kohtelemme ja kunnioitamme toisiamme johtajina, esimiehinä ja työtovereina.

Näissä periaatteissa kuvataan, kuinka sitoudumme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Anoran eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Lahjomattomuus.

Anoran hallitus on hyväksynyt nämä eettiset säännöt ja valvoo niiden noudattamista johdon, esimiesten ja työntekijöiden avulla kaikkialla Anora-konsernissa.

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja


Työntekijämme

Turvallisuuden, kunnioituksen ja johtajuuden varmistaminen

Olemme sitoutuneet rakentamaan ja vahvistamaan vahvaa yrityskulttuuria sekä motivoivaa ja tukea antavaa työympäristöä, jotka perustuvat turvallisuuteen, avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja luottamukseen.

 • Terveys ja turvallisuus ovat etusijalla

 • Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia

 • Kunnioitamme monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tuomitsemme häirinnän

 • Johtajuus ja toimintatavat ovat kulttuurimme ytimessä

 • Noudatamme työlainsäädäntöä ja kunnioitamme työehtosopimuksia

 • Työntekijämme ovat avain menestykseen

Terveys ja turvallisuus

Haluamme taata kaikille työntekijöillemme turvalliset ja terveelliset työolot. Terveys ja turvallisuus ovat ensimmäisinä johdon ja kaikkien esimiesten tärkeysjärjestyksessä. Lisäksi ne ovat jokaisen työntekijän vastuulla.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja edistämme ihmisten perusoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestö ILOn keskeisimpien sopimusten ja suositusten mukaisesti. Tuomitsemme jyrkästi lapsityövoiman käytön ja pakkotyön. Odotamme toimittajiemme jakavan nämä arvot ja toimivan niiden mukaisesti. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa yritysvastuuhankkeissa varmistaaksemme, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko toimitusketjussa.

Yhtäläiset mahdollisuudet ja häirinnänvastaisuus

Anoran esimiesten ja työntekijöiden odotetaan kunnioittavan toistensa oikeutta tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti työpaikalla. Anora ei hyväksy minkäänlaista häirintää, syrjintää tai muunlaista käytöstä, jota työntekijät tai liikekumppanit saattavat pitää uhkaavana, pelottavana tai ihmisarvoa alentavana. Kunnioitamme monimuotoisuutta ja edistämme yhtäläistä kohtelua riippumatta etnisestä alkuperästä, kansallisuudesta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, siviilisäädystä, vammasta, poliittisista näkemyksistä, maailmankatsomuksesta, liittojen jäsenyydestä tai kytköksistä niihin, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, iästä tai mistään muusta seikasta, joka voisi aiheuttaa syrjintää.  Kaikkien esimiesten ja muiden työntekijöiden odotetaan olevan´vuorovaikutuksessa keskenään toisiaan kunnioittaen ja pitäen arvossa jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja ihmisarvoon.

Johtajuus ja toimintatavat

Anorassa jokaisen johtajan, esimiehen ja työntekijän odotetaan käyttäytyvän Anoran toimintatapojen mukaisesti. Anora on sitoutunut edistämään työntekijöidensä hyvinvointia ja kohtelemaan ihmisiä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Anora arvostaa monimuotoisuutta ja eri kulttuureja ja parantaa jatkuvasti työntekijöiden sitoutuneisuutta. Kaikkia johtajia, esimiehiä ja työntekijöitä kannustetaan edistämään kunnioitusta ja luottamusta niin, että he käyttäytyvät ja toimivat itse esimerkillisesti, ovat avoimia ja heillä on sosiaalisia taitoja. Esimiesten odotetaan asettavan selkeitä, kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita alaisilleen ja näyttävän hyvää esimerkkiä.

Työmarkkinasuhteet ja työelämän käytännöt

Anora rohkaisee esimiehiä ja työntekijöitä vaihtamaan näkemyksiä ja tietoa keskenään. Yhtiö on sitoutunut varmistamaan sen, että sovellettavaa työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja muita työntekijöiden yksityisyyteen ja työpaikan turvallisuuteen liittyviä lakeja noudatetaan. Anora kunnioittaa yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin.

Resurssit ja osaaminen

Anoran liiketoiminta perustuu työntekijöiden taitoihin, osaamiseen ja kokemukseen. Anora pyrkii aktiivisesti luomaan kulttuurin, jossa työntekijät palkataan pätevyyden ja ansioiden perusteella ilman pelkoa minkäänlaisista kostotoimista, syrjinnästä tai häirinnästä.  Anora palkkaa sopivan määrän päteviä työntekijöitä ja vaalii osaamisen ja taitojen jatkuvaa kehittämistä, millä taataan laadukas työ.

Liiketoimintamme

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

 • Toimimme aina Anoran parhaaksi

 • Noudatamme lakeja ja säädöksiä

 • Turvaamme liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden

 • Raportoimme ja kirjaamme tiedot tarkasti

 • Suojelemme brändejämme

 • Markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti

 • Minimoimme ympäristövaikutuksemme

 • Ylläpidämme molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita liikekumppaneihimme

 • Toimimme avoimesti viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

 • Emme tue poliittisia puolueita tai ehdokkaita

Sitoudumme toimimaan Anoran parhaaksi. Pyrimme olemaan hyvä yrityskansalainen. Noudatamme lakeja, teemme sidosryhmien kanssa avoimesti yhteistyötä ja käyttäydymme vastuullisesti liike-elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa missä tahansa toimimmekin.

Toimiminen Anoran parhaaksi

Anoran jokaisen johtajan, toimihenkilön ja työntekijän kaikkien toimien ja päätösten on oltava liiketoiminnan kannalta perusteltuja ja ne on tehtävä Anoran parhaaksi. Niiden on tuettava Anoran kannattavaa ja kestävää kasvua, ja ne on tehtävä sen takaamiseksi, että yritystoiminnalle asetetut lyhyt- ja pitkäaikaiset tavoitteet saavutettaisiin ja Anora-konsernin strategia toteutuisi.

Lakien noudattaminen ja hyvän hallintotavan edistäminen

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia lakeja ja säädöksiä missä tahansa toimimme. Ymmärrämme, että lakien ja säädösten rikkominen voi vahingoittaa mainettamme peruuttamattomasti ja vaarantaa toiminnan jatkumisen. Lisäksi se voi vahingoittaa vakavasti sidosryhmiä ja kuluttajia. Jotta Anora voisi menestyä tässä ympäristössä, kaikkien sen työntekijöiden on tunnettava sovellettavat lait ja säädökset ja sitouduttava noudattamaan niitä. Anora toimii hyvää hallintotapaa kuvaavien periaatteiden, kuten Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin, mukaisesti.

Liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden turvaaminen

Anora on sitoutunut turvaamaan omien ja yhtiön liikekumppaneiden liikesalaisuuksien ja muiden sellaisten liiketoimintaan liittyvien tietojen luottamuksellisuuden, jotka tulevat Anoran tietoon sen toiminnan yhteydessä. Jos liikesalaisuuksia paljastetaan luvattomasti tai ne joutuvat vääriin käsiin, Anoran kilpailuasema voi kärsiä huomattavasti. Lisäksi se voi aiheuttaa taloudellisia tai muita tappioita sekä heikentää Anoran ja sen kumppaneiden välistä luottamusta tai yleistä luottamusta.

Kirjattujen tietojen ja raporttien tarkkuus

Noudatamme tarkasti ja rehellisesti kaikkia sovellettavia sääntöjä ja standardeja, jotka liittyvät kirjanpitoon sekä taloudellisten tai muiden tietojen raportointiin ja kirjaamiseen, koska se on välttämätöntä Anoran luotettavuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden ja maineen suojelemiseksi. Tarkat tiedot ja raportit tukevat liiketoimintapäätöksiämme ja auttavat meitä kantamaan vastuumme sidosryhmiä kohtaan. Taloudellisten tai muiden asiakirjojen vääristeleminen tai väärentäminen ei ole sallittua. Tietojen kirjaamista ja raportointia seurataan vuosittain ja niitä valvotaan sisäisesti.

Anoran brändien ja tavaramerkkien suojeleminen

Anoran liiketoiminta perustuu brändeihin, jotka ovat yhtiön menestyksen kulmakivi. Niiden lisäksi Anoran menestymiseen jatkossa vaikuttaa kykymme suojella ja puolustaa nykyisten brändien ja tavaramerkkien arvoa, oikeellisuutta ja liikearvoa ja kehittää vahvoja uusia brändejä. Kaikissa toimintamme vaiheissa innovoinnista markkinointiin teemme kaiken mahdollisen vaaliaksemme brändejämme ja suojellaksemme tavaramerkkejämme.

Anoran tuotteiden markkinoiminen

Alkoholijuomien tuottajana ymmärrämme, että meidän on markkinoitava tuotteitamme vastuullisesti markkinointi- ja myyntikanavissamme sovellettavia markkinointilakeja ja -säädöksiä noudattaen. Pidämme sosiaalisen median henkilökohtaisen käytön ja työkäytön erillään ja toimimme asianmukaisesti ja ammattimaisesti.

Anora ja ympäristö

Kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme pyrkien minimoimaan ympäristövaikutukset. Ympäristö on yritysvastuutyömme kulmakivi. Suojelemme pohjavesivarantoja.

Anoran liikekumppanit

Anora ylläpitää ja kehittää molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita toimittajiinsa, asiakkaisiinsa ja liikekumppaneihinsa. Liikesuhteemme perustuvat rehellisyyteen, lahjomattomuuteen ja luottamukseen. Anora odottaa, että sen liikekumppanit jakavat yhtiön arvot. Toimittajiemme on toimittava vastuullisesti ja kunnioitettava varauksetta seuraavia periaatteita ja arvoja: kaikkien sovellettavien lakien noudattaminen, korruptoivasta toiminnasta pidättäytyminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, myös kieltäytyminen lapsityövoiman ja pakkotyön käytöstä, sekä ympäristövaatimusten noudattaminen ja kestävää kehitystä tukevat toimet.

Suhteet viranomaisiin ja hallituksiin – poliittinen toiminta

Anora osallistuu aktiivisesti ja avoimesti yhteisöjen elämään siellä, missä yhtiö toimii. Edistämme yhteisöjen hyvinvointia esimerkiksi maksamalla veroja, tarjoamalla suoria ja välillisiä työpaikkoja ja osallistumalla yhteisöjen toimintaan. Teemme yhteistyötä hallitusten ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa sekä suoraan että välillisesti esimerkiksi toimialajärjestöjen kaltaisten tahojen kautta ja kehitämme ehdotettua lainsäädäntöä ja muita säädöksiä, jotka liittyvät liiketoiminnallisiin etuihimme. Emme tue poliittisia puolueita tai organisaatioita suoraan tai epäsuorasti. Emme osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoittamiseen tai tukemiseen.

Lahjomattomuus

Eettisen toiminnan edistäminen

Lahjomattomuus on erittäin tärkeää Anoran maineen ja menestyksen kannalta. Meidän mielestämme lahjomattomuus tarkoittaa mahdollisimman rehellistä ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Kaikkien asiaankuuluvien lakien ja säädösten noudattaminen on aina vähimmäisvaatimus sille, kuinka toimimme. Lahjomattomuutemme ja hyvä maineemme on jokaisen anoralaisen vastuulla.

 • Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa

 • Uskomme kovaan mutta reiluun kilpailuun

 • Vältämme eturistiriitoja

 • Julkisena pörssiyhtiönä noudatamme sisäpiiritietoja koskevia sääntöjä

 • Ulkoinen ja sisäinen viestintämme on vastuullista ja täsmällistä

 • Kunnioitamme yksityisyyttä

 • Edistämme alkoholijuomien vastuullista kulutusta ja markkinointia

Korruption- ja lahjonnanvastaisuus

Lahjonta tai korruptio tahraavat Anoran hyvän nimen ja maineen. Korruptio on aina moitittavaa liiketoiminnassa, ja se vääristää tervettä liiketoimintaa väistämättä. Anorassa ei hyväksytä minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Toimimme reilusti, emmekä tarjoa asiattomia etuja muille. Odotamme myös edustajiemme, konsulttiemme, asiamiestemme, alihankkijoidemme ja muiden liikekumppaneiden pidättäytyvän ehdottomasti korruptoivasta toiminnasta, kun ne toimittavat meille tai meidän puolestamme palveluja.

Reilu kilpailu

Anora uskoo kovaan mutta reiluun kilpailuun. Meidän on aina noudatettava kaikkia lakeja, jotka on laadittu reilun ja vapaan kilpailun edistämiseksi ja suojelemiseksi. Kilpailulainsäädäntö säätelee toimintaamme ja vuorovaikutustamme toimittajien, asiakkaiden, jakelijoiden, kilpailijoiden ja muiden tahojen kanssa. Kilpailulainsäädännön rikkominen, kuten kartelleihin osallistuminen, johtavan markkina-aseman väärinkäyttö tai hintatietojen tai muiden kaupallisten tietojen vaihtaminen kilpailijoiden kesken, on aina tiukasti kielletty teon suuruudesta tai tavasta riippumatta.

Eturistiriidat

Kaikkien Anoran työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien velvollisuus on tehdä liiketoimintapäätökset aina ja pelkästään yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etua ajatellen. Kaikki perusteettomasti tehdyt päätökset vaarantavat Anoran lahjomattomuuden, edun, maineen ja kannattavuuden. Eturistiriitoja syntyy, jos Anoran työntekijät osallistuvat Anoran edun kanssa ristiriidassa olevaan toimintaan tai ajavat omia etujaan Anoran edun kustannuksella.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö

Julkisena pörssiyhtiönä noudatamme Suomen arvopaperimarkkinalakia, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä muita sovellettavia sääntöjä ja ohjeita, jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa ja hallituksen jäseniä osallistumasta suoraan tai välillisesti sisäpiirikauppoihin tai paljastamasta sisäpiiritietoja luvattomasti.

Yksityisyyden kunnioittaminen

Anora kunnioittaa työntekijöidensä ja muiden yhtiöön liittyvien henkilöiden yksityisyyttä ja kiinnittää erityistä huomiota luottamuksellisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään vain liiketoiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Henkilötietoja saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat niitä selkeän liiketoimintatarpeen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi työntekijöidemme henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään ainoastaan työlainsäädännön velvollisuuksien täyttämiseksi tai silloin, jos asiasta on erikseen sovittu työntekijöiden kanssa. Meidän on aina varmistettava, että henkilötietoja käsitellään vastuullisesti ja huolellisesti, jotta ne eivät paljastuisi asiattomasti.

Vastuullinen kulutus ja markkinointi

Me Anorassa uskomme kestävää kehitystä tukevaan ja vastuulliseen juomakulttuuriin, jolla yritetään minimoida alkoholiin liittyviä haittoja ja samalla tukea maltillisen juomisen hyviä puolia. Olemme päättäneet puolustaa vastuullista kulutusta ja markkinoida tuotteitamme lakeja noudattaen ja maltillisesti. Suhtaudumme alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin haittoihin vakavasti ja vastustamme alaikäisten alkoholinkäyttöä vahvasti. Kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa jokaisen työntekijän on varmistettava, että alkoholin käyttö ei haittaa heidän harkintaansa tai toimintaansa.

Viestintä

Sisäisen ja ulkoisen viestintämme yleisiä periaatteita ovat ajankohtaisuus, johdonmukaisuus, tasa-arvoisuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Otamme huomioon sovellettavat lait ja säädökset sekä Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt ja omat ohjeemme.


Kerro epäkohdista tarvitsematta pelätä kostotoimia

Anoran työntekijöitä, liikekumppaneita ja sidosryhmiä kehotetaan kertomaan asiasta, jos he epäilevät, että joku rikkoo lakia tai Anoran eettisiä periaatteita. Mielestämme avoimuus ja epäkohdista kertominen edistävät sitä, että Anorassa on korkeat toiminta-, hallinta- ja vastuullisuusstandardit. Anora tutkii kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät huolet tarkasti, anonyymisti ja oikeudenmukaisesti vakiintuneita menettelyjä käyttäen. Emme suvaitse kostotoimia sellaisia henkilöitä vastaan, jotka kertovat asiattomasta toiminnasta vilpittömin aikein.

Lisätietoja Anoran Whistleblowing-ilmoituskanavassa täällä.