logo

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Anoran suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä.

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Anoran suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella joka vuosi ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon, valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Nimitystoimikunnan työjärjestys ja sen muuttaminen

Yhtiökokouksen hyväksymä Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Päätökset koskien työjärjestykseen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien Nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen keskeisimmät kohdat

Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta fyysisestä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä (”Määräytymispäivä”) suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat Nimitystoimikunnan asiantuntijoina. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ole Nimitystoimikunnan jäseniä eikä heillä ole äänivaltaa. Heillä on kuitenkin oikeus osallistua Nimitystoimikunnan kokouksiin.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on pyytää jokaista kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimittämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön Määräytymispäivään mennessä, osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä lasketaan yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon Nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle Määräytymispäivään mennessä.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon tiedotteella markkinakäytännön ja Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti sen jälkeen kun Nimitystoimikunnan kokoonpano on selvillä.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy tämän Työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen.

>> Pörssitiedote 8.12.2021: Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys, ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa Hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman ja tasapainon saavuttamiseen hallituksessa arvioiden hallituksen pätevyyttä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tulee työssään huomioida yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Nimitystoimikunnalla tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu:

  1. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;

  2. yhtiökokoukselle tehtävän hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;

  3. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja toimikuntien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; ja

  4. hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajaehdokkaiden kartoitus.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta joka vuosi. Jos asia, jota Nimitystoimikunnan täytyy valmistella, tulee esille päätöksentekoa varten ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se saadaan sisällytettyä yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan yhtiön tiedotteessa ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja esittää ehdotukset yhtiökokouksessa. Tiedot Nimitystoimikunnan valintaprosessista ja kokoonpanosta sekä ehdotuksista julkaistaan yhtiön nettisivuilla ja yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

>> Pörssitiedote 17.1.2022: Anoran nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Palkitseminen

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan löytyy PDF-dokumenttina.