logo

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa Anoran hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Anoran yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallitus vastaa Anoran hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää koko Anora-konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää hänen palkitsemisestaan sekä muista hänen toimisuhteensa ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset.

Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat sen vastuualueeseen Suomen lain, yhtiöjärjestyksen, Hallinnointikoodin sekä muiden suomalaisia listayhtiöitä koskevien sääntöjen ja asetusten nojalla. Hallitus varmistaa, että hyvää hallinnointitapaa noudatetaan kaikkialla Anora-konsernissa. Hallitus hyväksyy hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan työjärjestykset.

Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Anoran hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja myös tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Anora-konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet ja muut yhtiön edustajat osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus teettää vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työtavoistaan.

Lue lisätietoa hallituksen jäsenistä täältä.